AA

2/6/2018

A felek között egyezség jött létre, ezt a Választottbíróság a felek közös kérelmére a ítéletbe foglalta (Eljárási Szabályzat 38.§ (2) bek.).

Az ítélet alapjául szolgáló tényállás
 1. Felperes tervező és alperes megrendelő között alvállalkozói szerződés jött létre egy kórház építési engedélyezési dokumentációjának és az alsó három parkoló szintjének és földszinti parkoló kivitelezési dokumentációjának tartószerkezeti tervezési munkáira.
 2. Felperes teljesítés igazolásokkal alátámasztott teljesítésre hivatkozással kérte keresetében két számla kiegyenlítését, alperes azonban a második számla ellenértékének csak egy részét fizette meg és azt is 74 nap késedelemmel.
 3. Alperes a két számla teljes, illetve részbeni kifizetését követően a felpereshez intézett levélben tervezési igényt jelzett felperesnek, amely azt pótmunkaként értelmezett. A kért pótmunkát felperes elvégezte, mely alapján 1.852.000 Ft megfizetését kérte alperestől. Alperesi kifogás hiányában az összegről felperes számlát állított ki.
 4. Felperes a részben és egyáltalán ki nem fizetett számlái miatt vitarendezést kezdeményezett a TSZSZ-nél, de a kitűzött meghallgatáson alperes nem jelent meg.
 5. A TSZSZ szakvéleménye megállapította, hogy felperes a tervezési szerződés szerinti munkát, valamint a pótlólagos munkát is elvégezte. A pótmunka értékét 1.852.000 Ft-ban állapította meg.
A kereseti kérelem és az alperes védekezése
 1. Felperes a TSZSZ szakvélemény birtokában terjesztette elő keresetét és kérte az 1.852.000 Ft és kamatai, továbbá behajtási költségátalány és egyéb költségei megtérítését.
 2. Alperes a teljes kereseti kérelem elutasítását kért ellenkérelmében arra hivatkozással, hogy a felperes által állított pótmunka a tervezési szerződés részét képezte.
 3. Az első tárgyaláson sor került a kereset pontosítására, majd alperes indítványára és felperes egyetértésével igazságügyi szakértőt rendelt ki a Választottbíróság.
 4. A szakértői vélemény szerint a felperes pótmunkát végzett, melynek ellenértékére igényt tarthat.
 5. Az ezt követően tartott második tárgyaláson – a szakértői vélemény meghallgatása után – a felek tárgyalásokat folytattak egy esetleges egyezség megkötésére. Az egyezségi tárgyalás sikerre vezetett, felperes az alperes által felajánlott összesen 1 millió forint megfizetését elfogadta. A felek egyezsége alapján mindegyik fél fizeti saját költségeit, ideértve a választottbírósági díjat és az előlegzett szakértői költséget is.
A Választottbíróság ítélete
 1. A felek kérték az egyezség ítéletbe foglalását, melynek a Választottbíróság – a bizonyítási eljárás befejezetté nyilvánítását és a tárgyalás berekesztését követően – eleget tett. A Választottbíróság a felek egyezségét – kérelmükre - ítélettel hagyta jóvá és kötelezte alperest 1.000.000 Ft + ÁFA 30 napon belüli megfizetésére, megállapította továbbá, hogy a felek, egyezségükre tekintettel saját költségeiket maguk viselik.
Vb/17004
X public.szechenyi.title