AA

TÁMOP „dolgozva tanulj”

TÁMOP-2.3.4. B-13/1 Gyakorlati oktatók továbbképzése a szakképzésben

A Magyar Kereskedelmi és Iparkamara 23 területi kamarával konzorciumot alkotva, 2013. június 06-án nyújtotta be a TÁMOP 2.3.4B-13/1 kiemelt projekt megvalósítása tárgyában kidolgozott pályázati anyagát.

Az ESZA Társadalmi Szolgáltató Nonprofit Kft-hez benyújtott projektterv támogatói döntés alapján zöld utat kapott. Ez egyben azt jelenti, hogy a támogatói szerződésben és a pályázatban foglaltak szerint a XIX. Uniós Fejlesztések fejezet Társadalmi Megújulás Operatív Program jogcímcsoport, Új Széchenyi Terv előirányzatból egyszeri, vissza nem térítendő támogatásban részesül a „Gyakorlati oktatók továbbképzése a szakképzésben” program.

A projekt megvalósítása az MKIK Oktatási és Képzési Igazgatóságának koordinálásával és a 23 területi kamara illetékességével kerül lebonyolításra. Az országos kamara végzi a feladatellátáshoz szükséges fejlesztéseket, a végrehajtáshoz szükséges feltételek kialakítását és a feladatmegvalósítás felügyeletét.

Az országos hatókörű kiemelt projekt célja, hogy biztosítsa a szakképzésben a gyakorlati képzéshez a minőségi oktatói feltételeket és ezáltal növelje a gyakorlati képzés színvonalát, elősegítse a végzett tanulók elhelyezkedését. A szakképzésben az utóbbi években végbement jogszabályi változások szükségessé teszik a szakoktatók folyamatos továbbképzését, módszertani kultúrájának gazdagítását. A projekt tevékenységei 3 fő téma köré szerveződnek.

Az „A” alprojekt keretén belül mintegy 700 fő részére kerül sor pedagógiai, pszichológiai, jogi- szakmódszertani és tanügyigazgatási ismeretek átadására. A 60 órás Módszertani képzésre, az iskolai rendszerű szakképzésben együttműködési megállapodás és/vagy tanulószerződés keretében gyakorlati képzés szervezőjeként illetve folytatójaként résztvevő gazdálkodó szervezetek gyakorlati oktatói vehetnek részt.

A „B” alprojekt célja 3000 gyakorlati oktató támogatása a mestercím megszerzéséhez, elősegítve, hogy a külső képzőhelyeken szakoktatói feladatokat ellátó szakemberek rendelkezzenek mestervizsgával.

A Kormány programjának a „Versenyképes oktatást és képzést!” című fejezetében célként határozza meg, hogy a végzett tanulók szakmai felkészültsége minél jobban és rugalmasabban alkalmazkodjon a gazdaság, a munkaerőpiac igényeihez, piacképes tudást adjon a tanulók számára és tegye őket képessé saját vállalkozás indítására, képzettségük állandó megújítására. E törekvések sikerességét ösztönzi a szakképzési rendszer átalakításáról szóló koncepció 2011. május 24-i elfogadása, valamint a 2011. évi CLXXXVII. számú új szakképzési törvény (továbbiakban: Szt.) megalkotása és hatályba lépése, amely megteremtette a szakképzési rendszer lényeges elemeire kiterjedő változtatás lehetőségét.

A reformintézkedések között található, hogy a külső gyakorlati képzésben oktató szakemberek esetében a korábbi 3 év gyakorlat helyett 5 évet vár el, továbbá ahol a szakképesítésért felelős miniszter kiadta a mestervizsga követelményeit, ott mestervizsga meglétét teszi kötelezővé a gyakorlati képzést folytató szervezetek gyakorlati oktatóinál. A Szt. 2015. augusztus 31-ig átmeneti időszakot engedélyez, mely időszak alatt a gyakorlati képzést folytató szervezetek oktatóinak felkészítését biztosítani kell. E kötelezettség teljesítésére a kereskedelmi és ipari szakterületeken, a mesterképzésben és vizsgáztatásban kizárólagos jogszabályi felhatalmazással rendelkező köztestület, azaz az MKIK és területi kamarái szervezésében kerülhet sor. A projekt, 80 %-ban járul hozzá a képzés és a vizsgáztatás költségeihez.

A „C” alprojekt keretében a TÁMOP-2.3.4.A „Gyakornoki program a tanulószerződés keretében tanult pályakezdők támogatására a konvergencia régiókban” programban résztvevő, gyakornokokat fogadó mentorok részére nyújtanak szakmai szolgáltatást és módszertani segítséget munkatársaink. A program a pályakezdő szakemberek szakmai ismereteinek elmélyítését és az önálló, kreatív munkavégzés elsajátítását segíti elő a területi kamaráknál kialakított tanácsadói hálózat keretében.

A megvalósítandó tevékenységek a ”Dolgozva tanulj!” projekt szakmai értékét és társadalmi, gazdasági jelentőségét jól tükrözik a szakképzési célok megvalósításának folyamatában. Ezzel a TÁMOP akcióterv második prioritása, az alkalmazkodóképesség javítása, a 2010-es Kormány-MKIK Keretmegállapodás céljai, valamint az új Szt., a hatékonyságot, a foglalkoztathatóságot szolgáló intézkedései válnak egyre elérhetőbb, megvalósítható eredményekké.

TÁMOP „dolgozva tanulj”

 

A „Dolgozva tanulj!” projekt országos eredményei

X public.szechenyi.title