AA

Származási bizonyítvány hitelesítése

A származási bizonyítvány (Certificate of Origin, CO)

A származási bizonyítvány (általános származási bizonyítvány) egy olyan fontos, nemzetközi kereskedelmi okmány, amely az exportáru származási helyét igazolja, azt a helyet, ahol az adott exportárut teljes egészében termesztették, tenyésztették, termelték, vagy az áru előállításához szükséges alapanyagokat elegendő mértékben feldolgozták, amelyek alapján az áru az adott országból származónak tekinthető.

 

Felhasználási lehetőségek

Az általános származási bizonyítvány

- harmadik országban, a legnagyobb kedvezmény elve alapján történő vámkezeléshez,

- nem tarifális intézkedések (például antidömping intézkedések, védőintézkedések, mennyiségi korlátozások, külkereskedelmi statisztikák) esetén,

- pályázatok, exporthitel finanszírozás, exportbiztosítás céljára

használható fel.

 

Kibocsátási jogosultság

Magyarországon, export forgalomban, az általános származási bizonyítvány kibocsátását a gazdasági kamarák végzik:

- a közös agrárpolitika (KAP) hatálya alá tartozó termékek esetében az agrárgazdasági kamarák,

- minden egyéb (nem a KAP hatálya alá tartozó) termék vonatkozásában a kereskedelmi és iparkamarák állítanak ki származási bizonyítványt.

A kereskedelmi és iparkamarák esetén a származási bizonyítvány kibocsátását a területi kamarák okmányhitelesítő munkatársai végzik.

 

Származási szabályok

Az általános származási bizonyítvány az áruk nem preferenciális származását igazolja.

Az áru származási helyének meghatározásakor alapvetően az alábbi szabályok alkalmazandók:

1. Teljes egészében előállított termékek: azon árukat, melyeket egyetlen egy országban állítottak elő, termeltek, úgy kell tekinteni, hogy teljes egészében abból az országból származnak. Ide tartoznak az ebben az egy országban betakarított növények, az itt született és nevelt élő állatok, ezen állatokból származó termékek, vadászatból, halászatból származó termékek stb.

2. Lényeges megmunkálás elve: azok az áruk, amelyeknek előállításában egynél több ország vett részt, úgy tekintendők, hogy abból az országból származnak, ahol az utolsó, lényeges, gazdaságilag indokolt megmunkáláson vagy feldolgozáson mentek keresztül, az ehhez felszerelt vállalkozás telephelyén, ha ott új termék előállítása vagy a gyártás fontos szakasza történt.

3. Minimális műveletek: vannak olyan megmunkálások, feldolgozások, amelyek önmagukban vagy egymással kombinálva nem, vagy csak kis mértékben járulnak hozzá az áru tulajdonságaihoz. Ezek a műveletek nem tekinthetők lényeges megmunkálásnak. Ilyenek például az egyszerű csomagolás, átcsomagolás, válogatás, osztályozás, készletek kialakítása, mosás, címkézés, az adott termék összetevőinek összerakása stb.

4. Speciális esetek: speciális szabályok vonatkoznak a pótalkatrészekre, csomagolóanyagokra, a több részletben szállított, illetve szétszerelt árukra.

 

Amennyiben a származás meghatározása a fenti szabályok figyelembevételével nem lehetséges, a legnagyobb hányad elvét kell alkalmazni: az áru abból az országból származik, amelyből az anyagok érték vagy tömeg szerint meghatározott legnagyobb hányada származik.

A rendeltetési ország hatóságai azonban jogosultak az áru származását a rendeltetési országban érvényes szabályok alapján ellenőrizni.

Az európai uniós, köztük a magyarországi kereskedelmi és iparkamarák, egységesen az Európai Kereskedelmi és Iparkamarák Szövetsége (Eurochambres) által kidolgozott útmutatóban szereplő, fenti származási szabályokat alkalmazzák. Az útmutató a Kiotói Egyezmény és az Uniós Vámkódex szabályain alapul.

 

Kibocsátás

A származási bizonyítvány szükségességét a rendeltetési ország határozza meg.

Kérjük, hogy a származási bizonyítvány igénylése előtt tájékozódjon a külföldi partnerénél a származási bizonyítvány szükségességéről!

A származási bizonyítvány formanyomtatvány értékesítését és a kérelmező által kitöltött bizonyítvány hitelesítését a területi kereskedelmi és iparkamarák végzik.

A származási bizonyítvány hitelesítéséhez benyújtandó dokumentumok:

- export számla

- a származást alátámasztó dokumentum (gyártói nyilatkozat, beszállítói nyilatkozat, másik hiteles származási bizonyítvány, egyéb a származást megerősítő dokumentum stb.) A származást alátámasztó dokumentum nélkül a származási bizonyítvány nem bocsátható ki!

- kérelem és nyilatkozat a származási bizonyítvány kibocsátásáról

- aláírási címpéldány, meghatalmazás

 

Az európai uniós, köztük a magyarországi kereskedelmi és iparkamarák, egységesen, az Európai Kereskedelmi és Iparkamarák Szövetsége (Eurochambres) által kidolgozott útmutató szerint végzik a bizonyítványok kibocsátását. Az útmutató szabályai a Kiotói Egyezményen és az európai kamarák bevált gyakorlatán alapulnak.

 

Elektronikus származási bizonyítványok (eCO) kibocsátása

A megszokott, személyes ügyintézés és papíron történő kiadás mellett, a területi kereskedelmi és iparkamarák már elektronikusan is végzik a származási bizonyítványok (nem preferenciális származási bizonyítványok) kibocsátását. Az elektronikus eljárás során az exportőrök a hitelesítő programon keresztül, elektronikus úton tudják kérelmezni a kamarától a származási bizonyítvány kibocsátását és az elkészült elektronikus származási bizonyítványt a kérelmezők szintén a hitelesítő programon keresztül, elektronikus úton kapják meg.

A hitelesítő program az alábbi oldalon érhető el: https://www.esscert.com/ A hitelesítő program használata regisztrációhoz kötött.

Az eCO formátuma megfelel a szokásos, papír formanyomtatványon kiadott származási bizonyítvány, illetve az európai uniós kereskedelmi és iparkamarák által kiadott származási bizonyítvány formátumának.

A kibocsátott eCO-n, a lap alján, egy QR-kód, illetve egy ellenőrző kód látható, amelyek segítségével a felhasználók ellenőrizhetik az eCO hitelességét, az erre szolgáló webfelületen: https://www.certificateoforigin.com/

Az eCO mellett, a területi kamaráktól a továbbiakban is igényelhető és a továbbiakban is használható a papír származási bizonyítvány is. 

Az elektronikus származási bizonyítvány igénylésével, a hitelesítő program használatával kapcsolatos részletes tudnivalókért lépjen kapcsolatba a területi kamarájával!

 

Hogyan tud regisztrálni az elektronikus származási bizonyítvány kérelmezéséhez?

 

Kérjük, hogy az eCO kérelmezése előtt győződjön meg arról, hogy a belföldi vagy külföldi felhasználó

az elektronikus származási bizonyítványt elfogadja!

A regisztráció menete az alábbi: 

  1. A https://www.esscert.com/how-to-ecertify/countries-and-chambers#hungary oldalon a területi kamara kiválasztása után a regisztrációs adatlap kitöltése.
  2. A visszaigazoló emailben érkező Felelősségvállalási nyilatkozat dokumentum kitöltése, cégszerű aláírása és az eredeti nyilatkozat visszajuttatása a területi kamarához.
  3. A belépéshez szükséges jelszó megkérése a regisztráció kamarai jóváhagyásáról érkezett tájékoztató email és a csatolt felhasználói kézikönyv szerint.
  4. Belépés a programba az emailben kapott jelszóval.

 

Hogyan tud eCO-t igényelni?

 

Kérjük, hogy az eCO kérelmezése előtt mindig győződjön meg arról, hogy a belföldi vagy külföldi

felhasználó az elektronikus származási bizonyítványt elfogadja!

A hitelesítő program használatához a regisztráció kamarai jóváhagyásakor részletes, magyar nyelvű felhasználói kézikönyvet kap, emailben.

Javasoljuk, hogy a program használata előtt és közben is figyelmesen tanulmányozza a kézikönyv részletes leírásait!

Az eCO igénylése, egyszerűen, az alábbi lépések szerint végezhető el: 

  1. A belépést követően az Aktív kérelmek menüpontban válassza a CO igénylés lehetőséget!
  2. Töltse fel a származási bizonyítvány kérelem szokásos, kötelező mellékleteit: 1. export számla, 2. származást alátámasztó dokumentumok, 3. kérelem, aláírási címpéldány, meghatalmazás (ha szükségesek) és írja be az export számla vagy egyéb hivatkozási számát!
  3. Töltse ki a származási bizonyítvány rovatokat az export számla és a származást alátámasztó dokumentum adatai alapján!
  4. Ellenőrizze a feltöltött mellékleteket és származási bizonyítvány kitöltését, és, ha mindent rendben talál, válassza a Submit/Küldés gombot!
  5. Az eCO kérelem kamarai jóváhagyásáról emailben kap értesítést. A jóváhagyott eCO-t a programban a zöld Issue szövegre kattintva tudja átvenni, letölteni és használni.

 

Az elektronikus származási bizonyítvány igénylésével, a hitelesítő program használatával kapcsolatos részletes tudnivalókért lépjen kapcsolatba a területi kamarájával!

 

Jelen tájékoztatás nem teljes körű. A származási bizonyítvány kibocsátásával kapcsolatos további kérdések esetén (pl. kitöltés, díjak, pótlás, másolatok kiadása) a területi kamarák okmányhitelesítési munkatársai készséggel állnak az Ön rendelkezésére a területi kamarai elérhetőségeken.

 

Vonatkozó jogszabályok:

1999. évi CXXI. törvény a gazdasági kamarákról 10. §., 952/2013/EU rendelet (Uniós Vámkódex) 59-61. cikk, 2446/2015/EU rendelet 31-36. cikk, 2017. évi CLII. törvény az uniós vámjog végrehajtásáról, 11/2016 NGM rendelet az uniós vámjog végrehajtásának részletes szabályairól 12. §., 85/1998. (V. 6.) kormányrendelet, 435/2012. (XII. 29.) kormányrendelet, 312/2001. (XII. 28.) kormányrendelet, 1982. évi 11. törvényerejű rendelet a vámeljárások egyszerűsítéséről és összehangolásáról (Kiotói Egyezmény), felülvizsgált Kiotói Egyezmény

 

X public.szechenyi.title