AA

Gyakran Ismételt Kérdések

A kérelmet kizárólag elektronikus formában kérelem befogadási rendszerünk online felületén lehet beadni az űrlap kitöltésével és vitás teljesítéshez kapcsolódó dokumentumok csatolásával.
 
A TSZSZ eljárását a tervező, kivitelező, alvállalkozó kérheti, ha a szerződés szerinti munkát elvégezte, de a teljesítésigazolást nem kapta meg, vagy a teljesítésigazolást megkapta, de a számláját nem fizetik ki. Kérheti az eljárást a megrendelő is, ha a szerződés szerint járó díj kifizetését a vállalkozó teljesítése alapján nem tartja jogosnak. Legfontosabb feltétele a kérelem befogadásának, hogy a szerződő felek között írásban kötött, mindkét fél által aláírt szerződés álljon rendelkezésre, enélkül a TSZSZ nem tud eljárni.
A kitöltött kérelem űrlap mellé csatolni kell a szakértői eljárási díj befizetéséről szóló igazolást, emellett minden olyan dokumentumot, amely a teljesítést egyértelműen igazolja, alátámasztja. Ezek legfőképpen (de nem kizárólag) az alábbiak lehetnek:
  • felek között létrejött, írásban kötött, mindkét fél által aláírt szerződés és mellékletei (minden esetben kötelező csatolni!),
  • költségvetés (szerződés szerinti, illetve a teljesítésigazolás részletezését tartalmazót),
  • a feladat elvégzésére vonatkozó tervek, engedélyek, azok mellékleteivel,
  • kivitelezés dokumentumai (építési naplók, kooperációs jegyzőkönyvek, levelezések)
  • beépített anyagok megfelelőség igazolásai,
  • kivitelezői, felelős műszaki vezetői, szakhatósági hozzájáruló nyilatkozatok,
  • azokat az igazoló dokumentumokat, amelyek a terveknek, és a szerződésnek megfelelő minőséget igazolják, különös tekintettel a már a beadás előtt a felek között felmerült vitás kérdésekre.
A fenti dokumentumokat csak a teljesítésigazolással érintett részre vonatkozóan kerüljenek benyújtásra, a nem releváns részeket nem kell becsatolni. Amennyiben ez valami oknál fogva nem válaszható külön, úgy az érintett részre vonatkozó részeket ki kell emelni, jelezni kell a dokumentumokban.
A TSZSZ eljárásért fizetendő szakértői díj minden esetben a vitatott összeg bruttó értékének 1%-a, minimum bruttó 60 000 Ft, maximum bruttó 450 000 Ft.
A jogszabály szerint a kérelmező a szakértői díjat a kérelem beadásával egyidejűleg fizeti meg az MKIK elkülönített 10300002-20373432-71003285 számú alszámlájára. Személyes befizetésre lehetőség nincs, amennyiben a banki átutalás nem megoldható, úgy azt javasoljuk, hogy bankban készpénzben fizessék be az összeget a megadott bankszámlaszámra. A szakértői eljárási díj befizetéséről a számlát a Kamara utólag állítja ki és postázza.
A TSZSZ eljárása jóval gyorsabb és olcsóbb, mint rögtön a bírósághoz fordulni. A kérelem befogadását követően 30 napon belül, esetleges határidőhosszabbítás esetén is maximum 60 napon belül elkészül a TSZSZ szakvéleménye. A szakvélemény alapot ad a felek közötti egyeztetésre, így a bírósági út akár el is kerülhető. Amennyiben megegyezésre nem kerül sor, a TSZSZ szakvéleményére alapított per is rövidebb határidőkkel, a követelt pénzösszeg behajtását elősegítő speciális eljárási szabályokkal folyik a bíróságon.
A kérelmeket a TSZSZ a benyújtást követő naptól számított 5 napon belül elbírálja. Amennyiben a kérelem hiányos, tájékoztatja a kérelmezőt a hiányokról és azok pótlásának lehetőségéről, egyéb esetben a kérelem befogadásáról. A befogadással egyidejűleg megtörténik a három tagú szakértői tanács kijelölése. A tanácsnak 30 napja van a szakértői vélemény elkészítésére. Ezalatt a felek bevonásával építési-kivitelezési munkák esetében helyszíni szemlét, tervezésről szóló vitánál szakértői meghallgatást tart. Amennyiben az ügy bonyolultsága indokolja, a tanács kérheti a határidő legfeljebb 30 nappal történő meghosszabbítását. Az TSZSZ az eljárás befejeztével a szakértői véleményt megküldi a szerződő felek részére.
A kérelem beadása után a TSZSZ vezetői a kérelem tartalmának (a vitatott teljesítéssel érintett szakterületek, a vitatott teljesítéssel érintett helyszín, stb.) ismeretében a TSZSZ igazságügyi szakértő tagjai közül kijelölik az ügyben eljáró szakértői tanács elnökét és két tagját. A szakértők kijelölésénél a legfontosabb szempont az igazságügyi szakértői nyilvántartásban bejegyzett szakterület, a szakmai tapasztalat, és a földrajzi közelség.
Az elkészült szakvéleményt postai úton megküldjük mind a kérelmező, mind a kérelmezett részére. A kérelmező a szakvéleményben foglaltak alapján megkísérel megállapodni a kérelmezettel. Amennyiben a kérelmezett a szakértői vélemény alapján sem hajlandó a megegyezésre és a követelés teljesítésére, a kérelmező a bírósághoz fordul, a szakvélemény alapján elindítja a TSZSZ szakvéleményére alapított pert. A kiemelt ügyként kezelt eljárás a szakvélemény kézhezvételétől számított 60 napon belül indítható. A keresetlevélhez a szakvélemény mellett csatolni kell, a szakvélemény átvételének igazolását (annak bizonyítására, hogy 60 napnál nem régebben kapta kézhez), illetve a megegyezésre irányuló kísérletre vonatkozó okirati bizonyítékot (pl. elküldött levél és visszaérkezett tértivevény az átvételről).
A TSZSZ eljárását a tervező, kivitelező, alvállalkozó kérheti, amennyiben nem kapta meg a munkája ellenértékét, illetve kérheti a megrendelő is, amennyiben a szerződés szerinti díj kifizetését nem tartja jogosnak. A TSZSZ a szakértői eljárást a kérelmező által beadott dokumentumok és a helyszíni szemlén tapasztaltak alapján folytatja le. Amennyiben a kérelmező korábban nem értesíti az eljárás tényéről, a kérelmezett a TSZSZ eljárásában legkorábban a helyszíni szemle időpontjáról kap hivatalos értesítést. Jogszabály szerint részvétele a helyszíni szemlén nem kötelező, azonban ekkor van lehetősége tájékoztatni a szakértői tanácsot az álláspontjáról, esetlegesen dokumentumokat bemutatni/átadni a szakértők részére. A háromtagú szakértői tanács által készített szakvélemény postai úton megküldésre kerül a kérelmezett részére is.
Nem. A TSZSZ által kijelölt szakértői tanács egy szakértői véleményt készít, amelyben megállapítja, hogy a vitatott teljesítés ellenértékét a vállalkozó jogosan követeli-e. Ennek alapján a kérelmező egy megállapodási folyamatot indíthat el, ha ez sikertelen, a bíróságon a TSZSZ szakvéleményére alapított perrel szerezhet érvényt a követelésnek.
A TSZSZ szakvéleményben a szakértői tanács tagjai a kérelmező által beadott dokumentumok és a helyszíni szemlén tapasztalak alapján megállapítják, hogy a vitatott teljesítés a szerződésben rögzítettnek megfelelően elvégzésre került-e, milyen mértékben került elvégzésre. Ennek megfelelően kerül megállapításra a szakvéleményben a szerződésszerűen elvégzett munkák ellenértéke, vagyis a szerződés szerint a vállalkozót megillető díjazás.
Igen, a TSZSZ működését szabályozó jogszabályok visszamenőleges alkalmazása nem ütközik a visszamenőleges hatály tilalmába, amennyiben kivitelezés vizsgálatáról van szó. Ilyenkor arra kell csak figyelemmel lenni, hogy a hatályos jogszabályok szerint a polgári ügyek elévülési ideje öt év, így az ennél korábban keletkezett követelések a szakértői vélemény birtokában sem érvényesíthetők a bíróság előtt. Mellékkötelezettség vizsgálatára vonatkozó kérelem esetén kell arra figyelni, hogy a Tszszt. vonatkozó rendelkezéseinek hatályba lépése előtt (2013.07.01.) megkötött szerződések vonatkozásában a TSZSZ csak abban az esetben járhat el, amennyiben a biztosítékot nyújtó a TSZSZ eljárását írásos nyilatkozattal elfogadja.
A TSZSZ szakvélemény tartalmát jogszabály határozza meg, a 2013. évi XXXIV. törvény 6. § (2) felsorolja azokat kérdéseket, melyekre a szakértői tanácsnak választ kell adnia/választ adhat. Nincs arra lehetőség, hogy a kérelmező maga fogalmazza meg a kérdéseket, a jogszabályi rendelkezésektől a szakértői tanács nem térhet el. A TSZSZ eljárásában a szakértők kizárólag műszaki kérdéseket vizsgálnak, a felek esetleges jogi vitájában (pl. kötbér, kamat, stb.) nem foglalnak állást.
X public.szechenyi.title