AA

Autósiskolák etikai kódexe

I.Bevezetés

1. Jelen Etikai Kódex célja, hogy az Autósiskolák közössége és a képzés minden szereplője számára utat mutasson a tisztességes piaci verseny, a becsületes üzleti magatartás, és az elvárható piaci cselekedetek tekintetében.

2. Ezen túlmenően alapul szolgál az etikai eljárásokhoz, a képzésben résztvevő szereplők magatartásának kialakításához és megítéléséhez.

3. Az etikai kódex az oktatás különböző területein dolgozó szakemberek számára ajánlásokat, irányelveket fogalmaz meg a tisztességes verseny elvének és gyakorlatának érvényre juttatása, a tanulók mindenkor elégedettségre okot adó kiszolgálása érdekében.

4. Az etikátlan magatartásokkal szemben mindenekelőtt a vonatkozó törvények következetes betartása, a szakmai és a társadalmi közvélemény nyilvános ítélete hívható segítségül.

5. A jogrend, a körülmények és a közfelfogás változásával összefüggésben indokolt a kódex esetenkénti felfrissítése. Az Autósiskolák etikai kódexének időről időre történő újraalkotását az előzőeken kívül az is indokolja, hogy idővel mind maga a szakma, mind pedig a vele szemben támasztott követelmények és elvárások is változnak.

 

II. A kódex hatálya

1. A kódex hatálya a Magyarországon közúti járművezető-képzést végző kamarai tag társas és egyéni vállalkozásokra, (a továbbiakban Autósiskolák) valamint az e vállalkozásokkal kapcsolatban álló és a képzési folyamatban résztvevő iskolavezetőkre, szakoktatókra terjed ki.

2. Az Etikai Kódex normáit sértő, azzal ellentétes belső (társasági vagy vállalkozói) szabályozás nem megengedett.

 

III. Általános irányelvek

1. Az üzleti tisztességbe ütköző magatartás akkor is elítélendő, ha az jogszabályi előírást nem sért.

2. A jelen kódex alkalmazása során az Autósiskola által bármely jogviszony keretében alkalmazott személy eljárása, magatartása, mulasztása az etikai felelősség szempontjából úgy minősül, mintha az, az Autósiskola cselekménye lenne. Ily módon a jelen kódex Autósiskolákra meghatározott etikai követelményeit alkalmazottai tekintetében is értelmezni, illetve alkalmazni kell.

3. A járművezető-képzésben résztvevők konkrét szakmai tennivalóit, kötelességeit, a személyi- és tárgyi feltételeket a vonatkozó jogszabályok és a Közlekedési Főfelügyelet szabályzatai, tantervei teljes részletességgel írják elő.

4. Az Etikai Kódex előírásainak be nem tartása következményeket von maga után. Az eljárási szabályokat, az alkalmazható szankciókat, valamint a kamarai tagokra vonatkozó általános etikai normákat „A Magyar kereskedelmi és Iparkamara valamint a területi kereskedelmi és iparkamarák Etikai Kódexe” tartalmazza.

 

IV. Általános követelmények

1. A képzési tevékenységet a kölcsönös együttműködés szellemében, az üzleti erkölcs és a tisztességes verseny elvének megfelelően kell folytatni, és figyelemmel kell lenni az általánosan elfogadott szakmai szokásokra.

2. A járművezető-képzésben résztvevők elsődleges kötelessége, hogy a tanulók részére magas színvonalú szolgáltatást nyújtsanak

3. Az Autósiskola jogellenes cselekmény folytatását nem tűrheti meg. Amennyiben az eljárás során érintetté válik, köteles az eljáró hatóság munkáját segíteni.

4. A beiskolázási és a képzési folyamatban a tanulók közötti semmilyen megkülönböztetés, vagy előny biztosítása nem megengedett.

 

V. Autósiskolák egymás közötti viszonya

A szolgáltatás jellege megköveteli, hogy az autósiskolák hivatalos érintkezései során kölcsönösen legyenek segítőkészek és előzékenyek egymás iránt, becsüljék egymás munkáját.

A tanuló áthelyező szándékos visszatartásával, a kért vizsgahely indokolatlan fenntartásával a tanuló, az oktató vagy a másik autósiskola nem kerülhet hátrányos helyzetbe.

 

Vitás kérdések rendezése

Ha két vagy több Autósiskolának vitája keletkezik egymással, akkor elsősorban az illetékes területi kamara etikai bizottságának közreműködését indokolt igénybe venni.

 

Az üzleti titok védelme

Az üzleti titok jogosulatlan megszerezése és felhasználása, mással való közlése nem megengedett.

 

Különösen etikátlan magatartásnak minősül:

a) más Autósiskola által beiskolázott tanulók névsorának megszerzése a saját ügyfélkör bővítése céljából;

b) a másik képzőszerv képzési- módszereinek, terveinek, adatainak, technológiájának illegális megszerzése és annak saját célokra való felhasználása;

c) ha a szakoktató több autósiskolánál is szerződéses jogviszonyban van és az egyik autósiskoláról adatokat, terveket, elképzeléseket stb. szolgáltat ki a másik autósiskolának.

 

A jó hírnév védelme

a) Az Autósiskolák egymás jó hírnevét semmilyen módon nem sérthetik meg, tilos jogellenes vagy etikátlan magatartással más Autósiskolának vagy szakoktatónak hátrányt okozni.

b) Hírnév- illetve hitelrontásnak minősül különösen:
Ø más Autósiskola tevékenységére vonatkozó, azt rossz színben feltüntető vagy működését veszélyeztető valótlan állítás vagy alaptalan vádaskodás;
Ø más oktató személyére, tevékenységére, magánéletére vonatkozó, őt rossz színben feltüntető, valótlan állítás vagy alaptalan vádaskodás;
Ø más Autósiskolára tevékenységének körülményeire, az általa nyújtott szolgáltatás színvonalára vonatkozó sértő, lekicsinylő állítás;
Ø más Autósiskola valamely tevékenységének megszűnésére, más vállalkozással való üzleti kapcsolatra, egyesülésre, vagy a tulajdonos személyének megváltozására vonatkozó alaptalan állítás.

 

Szakmai szolidaritás

Autósiskolát ért jogellenes, illetve etikátlan támadás esetén a többi Autósiskola köteles a szakmai szolidaritás elve szerint eljárni, lehetőségei szerint közreműködni a való tények megismertetése, az erkölcsi és jogi elégtétel érdekében.

 

Az etikus reklám követelményei

a) Az Autósiskola hirdetéseiben, egyéb kiadványaiban nem alkalmazhat hamis, illetve megtévesztésre alkalmas információt. A tájékoztatás a szolgáltatásokra vonatkozó valósághű adatokat a valós tények és körülmények elhallgatása nélkül tartalmazza.

b) Helytelenítendő a túlzó reklám, amely a Autósiskola által nyújtott előnyöket, lehetőségeket a valóságosnál lényegesen jobb színben tünteti fel.

c) Nem megengedhető a más autósiskolával, annak szolgáltatásával, kínálatával való megtévesztő, más jó hírnevének alaptalan megsértésére alkalmas összehasonlítás útján történő reklámozás. Nem megengedett különböző kedvezményeket, vagy ingyenes szolgáltatást megtévesztő módon hirdetni.

d) Tisztességtelen az magatartás, ha a reklámtevékenységben meghirdetett szolgáltatást, színvonalat, kedvezményeket az Autósiskola nem, vagy csak részben biztosítja.

 

Az autósiskola helyiségeinek állapota

a) Az autósiskola külső és belső képének, berendezésének felszerelésének, közvetlen környezetének meg kell felelni az előírt jogszabályi követelményeknek.

b) Rendkívül fontos, hogy a tanulókkal közvetlen kapcsolatba kerülő berendezések, taneszközök és szerszámok kifogástalan, sérülésmentes és megfelelő esztétikai állapotúak legyenek.

c) Külön figyelmet kell fordítani a munkavédelmi előírások betartására, a balesetek megelőzésére, az oktatás helyszíneinek (tantermek, tanpályák, tanműhelyek, és a vizes mellékhelyiségek WC, mosdó stb.) folyamatos tisztántartására.

 

Az autósiskolák által közösen használt tanpályák rendje

a) A tanpályát üzemeltető Autósiskola köteles a pályát oktatásra alkalmas állapotban a vele szerződéses viszonyban álló Autósiskolák rendelkezésre bocsátani és a tanpálya használati rendjét írásban szabályozni.

b) a bérlő Autósiskola köteles a tanpályát rendeltetésszerűen használni és a vonatkozó előírásokat maradéktalanul betartani és az oktatóival, tanulóival betartatni.

c) a szakoktató a másik szakoktatót nem korlátozhatja a munkavégzésében, a tanpályáról nem küldheti el, köteles viszont a tapasztalt rendbontást az iskolavezetőjének haladéktalanul jelenteni, aki jogosult és köteles a szükséges intézkedést megtenni.

 

VI. Ügyfélszolgálat

A tanulóval (ügyféllel) való bánásmód, viselkedés, kultúra

a) Az autósiskola valamennyi munkatársának megjelenése, öltözete mindig ápolt, tiszta legyen. Ajánlott a kitűző viselése.

b) Az ügyintéző az ügyfél megszólításánál, az ügyintézés során és a távozásakor mindvégig legyen udvarias, tapintatos, figyelmes, előzékeny. A tanulókkal szembeni türelmetlen, agresszív, fölényes, kioktató fellépés megengedhetetlen.

c) Az ügyintéző törekedjen az ügyfél igényeinek minél alaposabb megismerésére. Álljon rendelkezésre, és szükség esetén adjon tanácsot az igényelt tanfolyam vagy szolgáltatás kiválasztásában. Ismertesse a beiskolázás feltételeit, adjon korrekt tájékoztatást a képzés menetéről és az esetleges különleges kívánság teljesíthetőségéről.

d) Az ügyfelek tájékoztatását minden esetben azonos színvonalon kell biztosítani.

e) Az ügyfél megtévesztésével, vagy hiányos információ közlésével a tanfolyam elvégzésére történő ösztönzése nem megengedett.

f) Az Autósiskola kínálata kizárólag olyan tanfolyamokat és szolgáltatásokat tartalmazzon, amelyek teljesítésére, szervezésére jogosult.

 

Vitás kérdések rendezése

a) Az Autósiskola és az ügyfél közötti vita esetén az Autósiskolának törekedni kell a vitás kérdés mindkét felet kielégítő gyors, és a képzés rendjét, menetét nem zavaró megoldására. Ennek eredménytelensége esetén indokolt az illetékes területi kamara mellett működő Békéltető Testület közreműködését igénybe venni.

b) Mindez nem korlátozza az Autósiskolának azon lehetőségét, hogy az iskola rendjének fenntartása, ideértve a munkavállalókat és más tanulókat ért sérelmeket is, illetve jogainak érvényesítése érdekében a rendelkezésére álló, valamennyi törvényes eszközt igénybe vegye.

c) Amennyiben az ügyfél a Autósiskola bármely cselekménye miatt panasszal kíván élni, fel kell hívni a figyelmét arra, hogy ezt a vállalási feltételekben felsorolt helyeken teheti meg.

d) Az ügyfelet erőszakkal, fenyegetéssel vagy más módon megakadályozni az illetékes szervezetekhez fordulásban, nem megengedett.

e) Amennyiben az Autósiskola az ügyfelet ért kárért a felelősségét elismeri, törekedjék a jogos, illetve méltányos kárigény mielőbbi kiegyenlítésére.

 

A fizetési kötelezettség

a) A tanfolyam vagy az igényelt szolgáltatás díját és az ellenszolgáltatás kifizetésének módját a vállalási feltételekben kell rögzíteni.

b) A tandíj beszedése céljából mindennemű erőszak alkalmazása, illetve az önbíráskodás tilos.

c) Amennyiben az ügyfél a fizetést vagy a nyilatkozattételt megtagadja a jogos igény érvényesítésére bírósághoz lehet fordulni.

 

Tájékoztatás a tanfolyami díjakról

a) A tanfolyami árakat jól látható helyeken ki kell függeszteni az ügyfélszolgálati irodában és részleteiben fel kell tüntetni a tanulónak átadott írásos tájékoztatóban.

b) A szolgáltatás árairól a jogszabályból fakadó kötelezettségen túl is minden segítséget meg kell adni az ügyfélnek.

 

Fizetés, számlaadás

a) A szolgáltatás díját kizárólag az Autósiskola ügyfélszolgálati irodában nyitva tartási időben szabad befizetni és erről minden esetben nyugtát, vagy számlát kell adni.

b) Pótóra vásárlás esetén hasonló módon kell eljárni.

c) Az oktatás (szolgáltatás) befejezésével, az ügyfél kérésére, a szolgáltatásról számlát kell kiállítani, amennyiben a részletfizetésekről korábban csak nyugtá(ka)t kapott.

d) A képzés befejeztével az elszámolást minden esetben - az ügyfél külön kérése nélkül is - el kell készíteni, oly módon, hogy az, az igénybe vett szolgáltatást tételesen részletezve, olvashatóan és helyesen tartalmazza.

e) Kézzel írott összeadás esetén ajánlott az összeadás helyességének kontrollálása. Kérésére az ügyfelet segíteni kell az elszámolás áttekintésében, ellenőrzésében.

 

A hálapénz (borravaló)

Nem megengedett a hálapénzt igényelni vagy arra az ügyféllel történő beszélgetéskor, bármely módon utalást, célzást tenni, és főleg kikényszeríteni.

 

 

VII. Az autósiskola és az ügyfél viszonya

1. Az autósiskola és a tanuló kapcsolatának alapdokumentuma a „Vállalkozási feltételek”, melynek a vonatkozó rendeletben előírt minden részletre ki kell terjedni, és a tanulónak át kell adni. A tanulónak ez alapján kell döntenie, melyik autósiskola a legmegfelelőbb számára. A tanuló jelentkezésekor ezen túlmenően részletes tájékoztatást kell adni szóban a tanfolyam menetéről és a várható valamennyi költségről ( pl. orvosi vizsgálat, okmánybélyeg, vizsgadíjak, eü. vizsga stb. )

2. A „Vállalkozási feltételek”- és a „Tanulószerződés”-től eltérő és abban nem szereplő egyéb követelményeket támasztani a tanulóval szemben tisztességtelen és etikátlan.

3. Az Autósiskola tartsa tiszteletben az ügyfél személyiségi jogait, és legyen tekintettel az érdekeire. Részére adjon meg minden olyan információt, amely az eredményes felkészüléséhez szükséges.

 

VIII. Autósiskola és a közlekedési hatóság közötti viszony

1. Az Autósiskola törekedjék arra, hogy munkájával, magatartásával erősítse a Közlekedési Felügyelet szakmai tekintélyét, a vizsgáztatás tisztasága iránti bizalmat.

2. Az Autósiskola feladata, hogy munkájával és magatartásával ne okozzon zavart a hatóság szakmai tevékenységében.

3. Az autósiskola adja meg a Közlekedési Felügyeletek munkatársainak az elvi alapokon nyugvó tiszteletet. (Az alapelv az, hogy a hatóság képviselőinek – szakfelügyelőknek, vizsgabiztosoknak stb. a tiszteletet akkor is adjuk meg, ha mi azt tőlük esetleg nem kapnánk meg. Különösen fontos ez a tanuló jelenlétében.)

 

 

IX. Az autósiskola és a szakoktató viszonya

A szakoktatóval szembeni követelmények:

a) Fellépése, megjelenése legyen határozott.

b) Külseje legyen kulturált, ápolt és gondozott. Öltözete feleljen meg a közízlésnek, az évszaknak és az időjárásnak.

c) Nem szabad szakadt, piszkos, elhanyagolt ruházatban oktatni. Hangsúlyt kell helyezni a diszkrét, félreértésre okot nem adó öltözetre.

d) Semmilyen időjárási körülmények mellett sem megengedett a papucsban vagy a mezítlábasan végzett oktatás ill. vezetés.

e) Feleljen meg a jogszabályi feltételeknek, rendelkezzen az átlagost meghaladó gépjárművezetői szakmai ismeretekkel.

f) Munkáját minden esetben kipihenten kezdje meg, a munkavégzés során nem állhat alkohol, vagy más – a vezetési, oktatói tevékenységét hátrányosan befolyásoló - szer (gyógyszer, kábítószer, stb.) hatása alatt.

 

A szakoktatóval kapcsolatos általános elvek és normák

a) A szakoktató hivatásának gyakorlásával a közlekedési gondolkodás formálója, jelentős társadalmi szerepet tölt be a helyes közlekedési magatartás és közlekedési kultúra kialakításában. Ezért a szakoktató a legjobb tudása és lelkiismerete szerint oktassa tanulóját.

b) Munkája során törekedjen arra, hogy az állampolgárok a közúti közlekedés írott és íratlan szabályaiba vetett bizalmát erősítse.

c) Kötelessége, hogy a tanítás során használjon fel minden alkalmat a tanuló tudásának fejlesztésére, a közlekedési szabályok tiszteletének erősítésére.

d) Hivatásbeli kötelessége, hogy ismereteit rendszeresen gyarapítsa a szakirodalom tanulmányozásával és a szervezett szakmai képzéseken, továbbképzéseken.

e) A szakoktató kötelessége a Közlekedési Főfelügyelet által meghatározott tanfolyamok tantárgyaira, óraszámaira, a foglalkozások pontos kezdésére, befejezésére a szünetek megtartására és egyéb előírásaira vonatkozó szabályzatokban foglaltak pontos betartása.

f) A szakoktató kötelessége, hogy a tanítás során használjon fel minden alkalmat a tanuló tudásának fejlesztésére, a közlekedési szabályok tiszteletben tartására.

 

A szakoktató és az Autósiskola közötti általános elvek és normák

a) Az Autósiskola csak szakmai névjegyzékben szereplő olyan szakoktatót foglalkoztathat, aki a hatályos jogszabály - jelenleg a többszörösen módosított 20/1992 (VII. 21.) KHVM rendelet - szerinti szakirányú felsőfokú végzettséggel rendelkezik.

b) Az Autósiskola a foglalkoztatás módjától függetlenül minden esetben köteles a szakoktatóval szerződést kötni és azt írásba foglalni.

c) Az elméleti szakoktató feladata a képzésre átadott tanfolyami hallgatók csoportos képzése.

d) A gyakorlati szakoktató feladata a képzésben részt vevő tanfolyami hallgatók egyéni képzése. A saját oktató járművel rendelkező szakoktató ennek megvalósítása érdekében köteles a jogszabályban előírt, a tevékenység végzésére vonatkozó személyi és tárgyi feltételekről gondoskodni és az oktató járművére, valamint a tanulókra is kiterjedő biztosítást kötni. Ennek esetleges elmulasztásából bekövetkező károkozásért teljes felelősséggel tartozik.

e) A szakoktató személyes munkavégzése kötelező, azt harmadik személynek nem adhatja át.

f) Tan- és a vizsgadíjat a tanulók az Autósiskolának fizetik és nyugtával, számlával vagy a csekk feladóvevényével igazolják a szakoktató felé a díj befizetését. A szakoktató a tanulótól tandíj vagy vizsgadíj címén pénzt nem vehet át.

g) A szakoktató a tevékenységet a jogszabályok szerint és a tőle elvárható szakértelemmel köteles végezni. Vezetésre történő beosztása feleljen meg a hallgatók igényeinek. Felelős a tematika betartásáért, a tanulók eredményes képzéséért, a vezetési óradíj befizetésének ellenőrzéséért, a képzéssel összefüggő nyomtatványok valóságnak megfelelő kitöltéséért valamint a tanulókkal kapcsolatos adatok, információk megőrzéséért.

h) Szakoktató a teljesítményével a tárgyhónapot követő első három munkanap valamelyikéjén az erre a célra rendszeresített nyomtatványokon számol el. A jogviszonyban foglalkoztatottak kifizetése is ezek alapján történik. A vállalkozóként oktató, egyeztetést követően az igazolt órákról számlát állít ki, melyet a megbízó Autósiskola 3 munkanapon belül egyenlít ki.

 

Különösen etikátlan magatartásnak minősül:

a) Ha az Autósiskola nem ad számlát, vagy nyugtát a tanulónak a tandíj átvételéről.

b) Ha a szakoktató tanulótól tandíj vagy vizsgadíj címén pénzt vesz át, azzal az Autósiskolánál nem számol el, és sajátjaként kezeli.

c) Ha a szakoktató a tanulónak leadott vezetési órákat az erre a célra rendszeresített okmányokon nem tünteti fel, különösen akkor, ha a tanulótól ezért pénzt vesz át, és sajátjaként kezeli.

d) Ha a szakoktató a tanulónak leadott vezetési órát bármilyen jogcímen megrövidítette és azt nem pótolta, ugyanakkor az Autósiskola felé azt teljes értékű oktatott órának elszámolta.

e) Ha az Autósiskola nem a rendeletekben meghatározott bér és üzemeltetési költségeket fizeti meg az oktatónak.

f) Ha a szakoktató nem a szerződésben meghatározott járművel oktat és ugyanakkor az Autósiskola felé a szerződésben szereplő jármű üzemeltetési költségét számolja el.

g) Ha az Autósiskola és/vagy a szakoktató az érvényben lévő szabályok megkerülésével, kijátszásával becsapják, megrövidítik a tanulót és/vagy a hatóságokat egyéni haszonszerzés céljából.

A fekete vagy szürke gazdaság minden formája erkölcsileg, etikailag különösen veszélyes a járművezető- és szakemberképzésre nézve mert lejáratja azt. Nem kíván részt vállalni a közös terhekből, a szolgáltatási (oktatási) szint fenntartásából, fejlesztéséből. Egyéni haszon- vagy előnyszerzés céljából súlyosan veszélyezteti a tanulók felé nyújtott csökkentett szolgáltatással a közúti közlekedés későbbi biztonságát, az egészséges közlekedési és társadalmi morál fejlődését.

 

X. A szakoktató magatartása az ügyféllel szemben

1. A szakoktatónak az ügyféllel szemben feltétlenül udvarias és segítőkész magatartást kell tanúsítania.

2. Különösen megértőnek kell mutatkoznia, és fokozott segítséget kell nyújtani a mozgáskorlátozott, idősebb, halláskárosult személyeknek és a külföldieknek.

3. A hangnemet a szakoktató részéről a maximális udvariasság jellemezze, a köszönés, a megszólítás, a társalgás terén.

4. Az ügyféllel felesleges beszélgetést kezdeményezni, erőltetni nem illendő. Az oktatást megfelelő hangnemben - bizalmaskodás és tolakodás nélkül, alkalmazkodva az ügyfél személyes adottságaihoz - vezesse le a szakoktató.

5. Műsorszóró rádiót, magnót, CD-t csak az ügyféllel való előzetes egyeztetés után szabad működtetni.

6. Az oktató gépkocsiban - oktatás közben - nem szabad sem az oktatónak sem az ügyfélnek dohányozni. Amennyiben az oktató a szünetben sem szeretné, hogy az ügyfél rágyújtson a gépkocsiban, akkor az erre utaló piktogramot helyezze el műszerfalon és a gépkocsi ablakán.

7. Az oktatónak az oktatás közben egyéb tevékenységet folytatni tilos! Pl. étkezés, újságolvasás, rejtvényfejtés stb.

8. Az oktatást tilos bármilyen egyéb tevékenységgel összekapcsolni, pl. személy- vagy áruszállítással, magáncélú utakkal stb.

9. Tilos különböző járműkategóriák azonos időben történő gyakorlati oktatása pl. „A” kategóriás tanulók oktatása „B” kategóriás tanuló oktatása közben. Az 50 perces tanulóórák pontos betartása pedig kötelező.

10. Az oktatónak valamennyi, a tanuló által levezetett órát a vezetési kartonon dokumentálni kell.

11. Oktatás közben rádiótelefonon telefonhívást kezdeményezni a tanuló(k) jelenlétében csak nagyon fontos esetben szabad. A hívás fogadását a tanuló(k) jelenlétében a lehető legrövidebb időn belül be kell fejezni.

12. A szakoktató vezetési stílusát a preventív és a defenzív vezetési elv jellemezze. A forgalomban való részvétele ne keltsen félelmet az ügyfélben és a forgalom többi résztvevőiben. Legyen határozott, de ugyanakkor tilos szabálytalanul, erőszakosan közlekedni.

13. A gépkocsi utasterébe a tanuló által bevitt kézi poggyász felügyeletéért a szakoktató nem felelős. Ugyanakkor az oktatás végeztével a szakoktatóval szemben elvárás, hogy az utasteret és a csomagteret átvizsgálja, hogy valamelyik tanuló nem felejtett-e valamit a gépkocsiba.

14. Amennyiben valamilyen tárgyat, vagy értéket talál, akkor haladéktalanul értesítenie kell az Autósiskolát, és ott soron kívül köteles leadni azt.

15. Szakoktatónak nem megengedett a tanulók között válogatni, azok neme, életkora, jogosítványa, iskolai végzettsége, vagy más szempontok alapján.

16. A tanfolyamra beiskolázott tanulónak a szakoktató által kezdeményezett befolyásolása nem megengedett, ha azt abból a célból teszi, hogy nála vezessen.

17. Az ügyfél képzését - kizáró okok hiányában -, a szakoktató köteles elvállalni.

18. Az ügyfeleket a jelentkezés ill. az átvett vezetési kartonok sorrendjében kell oktatni, kivéve, ha az ügyfél nem a sorrendben a következő, hanem a szabad kapacitásban hátrább álló szakoktatót választja. Ez utóbbi esetben a többi szakoktatónak nem szabad az ügyfél választását megakadályozni, illetve erről a kiválasztásról rosszalló véleményt kifejezni.

19. A szakoktató köteles a képzéssel kapcsolatos adatokat feljegyezni, a tanuló szabadidejéhez igazodó, és vele egyeztetett vezetési tervet készíteni. Annak helyét és időpontját a tanulóval időben közölni, és amennyiben szükséges visszakérdezéssel meggyőződni arról, hogy jól értette azokat. Célszerű a vezetési tervet a tanulóval aláíratni.

20. Amikor a gépkocsi a megbeszélt váltási helyre érkezik, a szakoktató a lehetőségekhez képest tegyen meg mindent az oktatási óra eredményes teljesítése érdekében. Pl. a tanuló lakásra érve jelzi megérkezését kaputelefonon stb. Különösen körültekintően járjon el az első találkozás alkalmával.

21. Ha a tanuló késik az oktató is 30 percet köteles várni. Amennyiben az oktató igényt tart a neki járó díjazásra, akkor a tervezett teljes vezetési időt köteles a váltóhelyen kivárni és az időközben megérkező tanuló, vagy az iskolavezető rendelkezésre állni. Ha a vezetés az oktató hibájából marad el a tanulót másik időpontra történő beosztással kártalanítani kell.

22. A szakoktató az ügyfélre várakozásnál nem zavarhatja a közúti, illetve a gyalogos forgalmat, mellőznie kell a köznyugalmat zavaró tevékenységet (hangjelzés, hangos rádiózás, a motor túráztatása ...stb.).

23. A szakoktató nem köteles az oktatást teljesíteni olyan útvonalon, amelyet veszélyesnek tart, vagy amely a gépkocsi állagát veszélyezteti.

24. Ha az oktató gépkocsival a szakoktató tanuló nélkül közlekedik (magáncélú használat) a \"T\" betűt le kell takarni, vagy le kell hajtani (szerelni).

 

25. Az oktatás megtagadásának jogszerű esetei

 

A szakoktatónak nem feladata a tanuló kívánságainak kritika nélküli teljesítése. Oktatási kötelezettség nem terheli, ha kétséget kizáróan meg tudja állapítani, hogy:

a) a tanuló fertőző beteg, vagy súlyosan sérült (pl. keze vagy lába be van gipszelve)

b) ha a tanuló ittas, illetve kábítószer hatása alatt áll

c) ha a tanuló garázda magatartással konfliktushelyzetet idézhet elő

d) ha a tanuló oktatás közben élő állatot kíván magánál tartani

e) ha a tanuló ruházatával vagy egyéb módon a tantermet vagy a gépkocsit beszennyezheti

f) ha a tanuló az előírt határidőre nem teljesíti a szükséges befizetéseket

g) ha a tanuló olyan szolgáltatást is igénybe kíván venni, amelyhez a szakoktató kellő ismerettel és engedéllyel nem rendelkezik (pl.: csomagszállítás, ügyintézés, személyi védelem stb.)

h) ha a tanuló oktatás közben más idegen személy jelenlétét köti ki

i) ha az egyes járműkategóriára előírt tárgyi feltételek hiányosak

j) ha az autósiskola által az oktató rendelkezésére bocsátott képzési dokumentumok hiányosak

k) ha a tanuló kivonja magát az oktató felügyelete alól és a minimális együttműködési készség sem tapasztalható a részéről

 

Megtagadható a már megkezdett oktatás további teljesítése, ha a kizáró okokra menet közben derül fény.

 

XI. A szakoktató magatartása a hatósági vizsgán

1. A szakoktató a vizsga során magatartásával segítse a vizsga sikeres és tisztességes lebonyolítását.

2. A vizsga során etikátlan minden olyan magatartás, amely a szabályzat szerint nem megengedett, valamint a tanuló vizsgaproduktumát hátrányosan befolyásolja. (pl.: indokolatlan fékezés, kormányzás, megtévesztő útvonalmegadás, stb.)

3. Az oktató a vizsgabiztosnak sem anyagi, sem természetbeni juttatást sem más előnyt nem ajánlhat fel a vizsga sikeres lebonyolítása érdekében.

4. Az oktató a tanulótól a sikeres vizsga lebonyolítása érdekében semmiféle anyagi vagy természetbeni javakat nem kérhet, nem követelhet. Az egyik legsúlyosabb vétséget követi el, ha visszaél oktatói státuszából adódó helyzetével a tanuló hátrányára.

5. Ha a vizsga az oktató hibájából hiúsul meg, akkor a vizsgadíjat az oktatónak kell megfizetnie.

 

XII. Az oktatójármű állapota

1. Az oktató köteles gondoskodni arról, hogy az általa üzemeltetett oktatójármű sérülésmentes legyen, illetve az esetlegesen keletkezett sérüléseket - a tanulók érdekeinek szem előtt tartásával - a lehető legrövidebb idő alatt javíttassa meg.

2. A vonatkozó jogszabályi rendelkezéseknek megfelelő gépkocsinak mindenkor kifogástalan műszaki és esztétikai állapotúnak kell lennie.

3. Az oktatójármű legyen kívül-belül- az időjárási viszonyoknak megfelelően - tiszta, gondozott.

4. A csomagtérnek tisztának és a gépkocsi működtetéséhez, valamint az oktatáshoz szükséges dolgokon kívül üresnek kell lennie.

5. A gépkocsiban nem szabad elhelyezni a tanulót irritáló, udvariatlan hangnemű tilalmi felszólításokat, politikai és/vagy vallási tartalmú, vagy a közízlést sértő, szakmailag kifogásolható tárgyakat, reklámokat, hirdetéseket, feliratokat.

6. Az oktató járművön - mint reklámhordozón - reklámot, hirdetést elhelyezni csak a vonatkozó jogszabályoknak megfelelően szabad. Az oktatás ideje alatt kizárólag csak annak a képzőszervnek a cégtáblája helyezhető el, (az viszont kötelezően) akinek a tanulóját oktatja.

 

XIII. A szakoktatóra vonatkozó egyéb magatartási szabályok

A többi szakoktatóval szembeni magatartás

a) A szakoktatóknak a többi szakoktatóval szemben együttműködő, segítőkész és udvarias magatartást kell tanúsítania. Feltétlenül szükséges, hogy a valódi, vagy a vélt sérelem esetén is tartózkodjon a szakoktató a durva szóváltástól, magatartástól, különösen nyilvánosság előtt.

b) Az ellenőrzési, illetve szakfelügyeleti jogkörrel felruházott személyekkel szemben udvarias, segítőkész magatartást kell tanúsítani, munkavégzésükben támogatni kell őket.

 

Szigorúan tilos az oktatónak:

a) a tanulóval való bizalmaskodás és ebből a célból a tanuló testi érintése;

b) a tanuló átcsábítása másik oktatótól, autósiskolától;

c) a tanpályát nem rendeltetésszerűen használni;

d) a vállalkozó (a szakoktató) a másik vállalkozót (szakoktatót) nem korlátozhatja vállalkozásában, munkavégzésében, a tanpályáról nem küldheti el;

e) agresszivitással, erőszakkal fellépni a tanulóval, másik szakoktatóval vagy a hatóság képviselőjével szemben;

f) a tanuló jelenlétében való vita, rendreutasítás, kioktatás másokkal szemben;

g) a szakoktató vagy a tanfolyamot szervező vállalkozás ismert külső jelzéseivel, vagy védjegy oltalomban részesülő lógóival azonos, vagy az összetéveszthetőségig hasonló jelzések használata;

h) a tanulók megtévesztése céljából nem létező, vagy megszűnt társaság, autósiskola ill. érdekképviseleti tagságra utaló jelzések használata.

 

Az oktató magatartása hivatalos személlyel szemben

a) A rendőrség, valamint minden hatósági jogkörben eljáró személlyel szemben határozott, de előzékeny és udvarias magatartást kell tanúsítani, a hatáskörükben eljáró személyeket intézkedésükben támogatni kell.

b) A hatósági jogkörben eljáró hivatalos személyek, illetve a megfelelő jogkörrel felruházott ellenőrök rendelkezéseit, utasításait, amennyiben azok a szakoktató tudomása szerint jogszabályba nem ütköznek, ellenvetés nélkül végre kell hajtani.

 

XIV. Hatálybalépés és határozati javaslat

A jelen etikai kódexet az MKIK 2002. április 25-én megtartott XIV. Küldöttgyűlése elfogadta és hatályba léptette.

 

1. számú függelék

AZ ETIKAI KÓDEXBEN HASZNÁLT KIFEJEZÉSEK ÉRTELMEZÉSE ÉS MAGYARÁZATA

Iskolavezető: a képző szerv tagja vagy alkalmazottja. Szakmai vezető, aki a képzés szakmai előírásainak betartásáért felel. Tevékenységével elsősorban és döntően a képzőszerv szakmai munkáját irányítja. Iskolavezetői névjegyzékben szerepel. Iskolavezetőként egyidejűleg egy képző szervnél tevékenykedhet

Képzőszerv (autósiskola): olyan vállalkozás, szervezeti egység, gazdálkodó szervezet, (jogi személy, jogi személyiséggel nem rendelkező gazdasági társaság vagy egyéni vállalkozó) aki/amely anyagi ellenszolgáltatás fejében elsősorban járművezető és/vagy szaktanfolyami képzést végez, és a képzési szolgáltatásra a felügyelettől engedélyt kapott.

Megvesztegetés: jogtalan, ellenérdeket teremtő részesedés vagy díjazás felajánlása vagy elfogadása.

Oktató jármű: az oktatás céljára kialakított és felszerelt, esztétikailag és műszakilag megfelelő, kulturált szolgáltatást nyújtó képzési célokat szolgáló jármű.

Szakoktató: a képzőszerv olyan munkatársa, alkalmazottja vagy szerződött partnere, aki az iskolavezető szakmai irányításával önálló, megfelelő szintű oktatói munkát végez. Szakoktatói névjegyzékben szerepel.

Ügyfél (tanuló): az a természetes személy, akivel a képzőszerv beiskolázási szerződést kötött, vagy szaktanfolyami képzésre beiskolázta.

 

X public.szechenyi.title