AA

5/5/2018

- A szerződés megszüntetése esetén a felek további szolgáltatásokkal nem tartoznak, és kötelesek egymással a megszűnés előtt már teljesített szolgáltatásokkal elszámolni (Ptk. 6:212.§ (2) bek.).

Az ítélet alapjául szolgáló tényállás
  1. A felek terményfelvásárlási szerződést kötöttek rögzítve a mennyiséget, a csomagolás ömlesztett módját és a szállítási határidőt. Előlegfizetésben is megállapodtak, amelyet a felperes az alperes részére megfizetett.
  1. A felek között több egyeztetés is volt a teljes árumennyiség átadására vonatkozóan, azonban ez nem vezetett eredményre, illetve az utolsó árurészt a felperes csak zsákos kiszerelésben kívánta átvenni az alperestől.
  1. Az alperes levélben nyilatkozott, hogy a szerződésszerű teljesítésre készen áll, de csak a szerződésben rögzített „ömlesztett” állapotú terményt tud átadni, valamint felhívta a felperes figyelmét, hogy a szállítási határidő lejárt, így ha az árut 5 napon belül nem veszi át, az áru romlandó jellegére is tekintettel azt harmadik személy részére értékesíti, ami meg is történt.
A kereseti kérelem és az alperes ellenkérelme
  1. A felperes keresetében kérte, hogy a Választottbíróság kötelezze az alperest a közöttük létrejött terményfelvásárlási szerződés alapján a felperesnek járó vételárnak és járulékainak megfizetésére.
  1. Az alperes az ellenkérelmében a szerződési kikötéseket, valamint az előleggel kapcsolatban a keresetben foglalt elszámolás értékét nem vitatta, azonban előadta, hogy ő valóban értékesítette harmadik személynek a termény egy részét, ennek indoka azonban az volt, hogy a szállításra felajánlott terményt a felperes nem vette át, holott a szerződés szerinti teljesítési idő már elérkezett.
  1. A Választottbíróság az ügyben tárgyalást tartott. A követelt értékkülönbözet összegére vonatkozóan a felperesi előadást az alperes a tárgyaláson tett nyilatkozatában nem vitatta.
A Választottbíróság ítélete
  1. A Választottbíróság megállapította, hogy a felperes nem járt el szerződésszerűen akkor, amikor a lekötött árumennyiség utolsó részletének elszállítását a szerződéstől eltérően zsákos kiszerelésben volt csak hajlandó átvenni, ugyanakkor az alperes jogellenesen zárkózott el a felperes által neki korábban átutalt előleggel kapcsolatos elszámolásról, illetve a különbözet megfizetésétől.
  1. A Választottbíróság rámutatott, hogy a szerződés megszüntetése esetén a felek további szolgáltatásokkal nem tartoznak, és kötelesek egymással a megszűnés előtt már teljesített szolgáltatásokkal elszámolni.
  1. Mindezek alapján a Választottbíróság kötelezte az alperest a kereseti követelés és járulékai megfizetésére a felperes részére. Az alperes az ebből eredő fizetési kötelezettségeinek az ítélet közlésétől számított 30 napon belül volt köteles eleget tenni.(VB/17080)
X public.szechenyi.title