AA

5/6/2019

Választottbírósági ítélet A Választottbíróság ítéletét a rendelkezésre álló adatok és bizonyítékok alapján hozta meg, tekintettel arra, hogy az alperes a tárgyaláson szabályszerű idézés ellenére nem jelent meg, képviseletről nem gondoskodott, továbbá észrevételt, nyilatkozatot nem tett, bármely egyéb eljárási cselekményt nem végzett. [Eljárási Szabályzat 39. §. (2) bek.]

Az ítélet alapjául szolgáló tényállás 
 
[1] A felek 2015. októberétől bizományi és szállítási szerződéses jogviszonyban álltak egymással, amely alapján a felperes értékesítési bizományba adta termékeit, illetve eladóként (szállítóként) teljesítette alperes egyedi megrendeléseit. 2016. nyarán alperes lejárt fizetési kötelezettségeivel több számla tekintetében is késedelembe esett, azokat csak részben tudta kiegyenlíteni. Felperes először e-mailben, majd az eredménytelen felszólítást követően levélben felhívta alperest a ki nem fizetett tartozások rendezésére. Alperes elismerte tartozását és vállalta annak részletekben történő teljesítését, ez azonban elmaradt. 
[2] Felperes 2018. tavaszán ügyvéd útján felszólította alperest tartozásának rendezésére, alperes azonban nem válaszolt. Felperes az alperes fizetési késedelmére tekintettel a bizományi szerződést 2018. nyarán azonnali hatállyal felmondta, a felmondás ellenére az alperes birtokában lévő árukészletet nem adta vissza, valamint annak ellenértékét sem fizette meg. 
 
A felperes kereseti kérelme, alperes mulasztása 
 
[3] A felperes a Választottbíróságtól kérte kötelezni alperest a meg nem fizetett, lejárt tartozásának, valamint annak a kifizetés napjáig járó késedelmi kamatának a megfizetésére, továbbá a bizományi szerződés alapján az alperes birtokába került és vissza nem szolgáltatott árukészlet ellenértékének a megfizetésére. 
Felperes kérte továbbá, hogy a Választottbíróság kötelezze alperest a felperes által előlegezett eljárási díjnak, valamint az ügyvédi munkadíjnak a megfizetésére. 
[4] Alperes a szabályszerűen kézbesített felperesi kérelemre nem nyilatkozott, írásbeli védekezést nem terjesztett elő, a tárgyaláson szabályszerű idézés ellenére nem jelent meg és nem képviseltette magát. 
 
A Választottbíróság ítélete 
 
[5] A Választottbíróság a felperes kereseti kérelmét alaposnak találta és annak helyt adott. A választottbíróság kötelezte alperest a felperes által kereseti kérelmében kért összegek megfizetésére azzal, hogy az ügyvédi munkadíjat a felperesi kérelemtől eltérően – figyelemmel arra, hogy nem volt alperesi védekezés és a kereseti kérelem egy tárgyaláson elbírálható volt – csökkentett összegben mérlegeléssel állapította meg. 
(Vb/18064) 
X public.szechenyi.title