AA

7/11/2018

Választottbírósági ítélet Nincs akadálya annak, hogy a kötelem jogosulti oldalán alanyváltozást eredményező engedményezésre és a kötelezett pozíciójában bekövetkező jogutódlást eredményező tartozásátvállalásra vonatkozó szabályok együttes alkalmazásával a szerződés alanya az egész szerződéses pozícióját átengedje [BH 2015. 163., BH 2006. 409.]

Az ítélet alapjául szolgáló tényállás
  1. A bérbeadó, valamint a felperesi bérlő között a perbeli üzlethelyiség tárgyában határozott idejű bérleti szerződés jött létre. A bérleti szerződés alapján a felperes biztosíték nyújtására volt köteles, ami vagy egy magyar nagybank által vállalt bankgarancia, vagy „pénzbeli kaució” lehetett. a felperes ennek alapján a bérbeadó részére „pénzbeli kauciót” fizetett. A felek az eljárás során ezt a biztosítékot egyezően óvadéknak minősítették. A bérbeadó a szerződéskötést követően a bérlet tárgyát képező üzlethelyiséget átruházta az alperesre, ezzel a bérbeadói jogok és kötelezettségek átszálltak az alperesre. Mindezek után a bérleti szerződés megszűnt, s ugyanaznap készült el a bérlemény alperes részére történő átadásáról szóló jegyzőkönyv.
  2. A felperes 8 napos határidővel felszólította az alperest az óvadék visszafizetésére, kifejtve azon jogi álláspontját, hogy a bérleti szerződésben bekövetkezett alanyváltozás következtében az óvadék visszafizetésére az eredeti bérbeadó köteles. Az alperes válaszlevelében elzárkózott az óvadék visszafizetése elől, hangot adva annak, hogy álláspontja szerint az adásvétel nem minősül jogutódlásnak, a bérbeadó személyében történt változás nem alapozza meg az óvadék visszafizetésére irányuló igényt, az óvadékot annak kell visszafizetnie, akinek a részére az megfizetésre került. Kifejtette, hogy álláspontja szerint nem felel a korábbi bérbeadói kötelezettségek teljesítéséért, ezekkel kapcsolatban a felperesnek a korábbi bérbeadóval kellett volna elszámolnia.
A peres felek nyilatkozatai
  1. A felperes keresetében kérte az alperes kötelezését az óvadék visszafizetésére. Az alperes érdemi ellenkérelme a kereset elutasítására irányult.
  2. A felperes jogi álláspontja szerint a bérleti szerződés bérbeadói jogállásában bekövetkezett jogutódlás eredményeként a bérbeadót terhelő kötelezettségek, így az óvadék visszafizetése iránti kötelezettség is átszállt az alperesre. Az óvadék visszakövetelése iránti igény a bérleti szerződés megszűnésekor nyílt meg, korábban nem volt érvényesíthető, az igény a bérleti szerződés megszűnésekor az akkori bérbeadóval szemben nyílt meg.
  3. Az alperes jogi álláspontja szerint a bérlemény átruházása a bérleti szerződés módosításának is minősült, melyet mindhárom fél – a szerződésből kilépő bérbeadó, a szerződésbe belépő új bérbeadó és a bérlő is aláírt. A megállapodás alapján a korábban vállalt kötelezettségekért kizárólag a korábbi bérbeadó felel. Az alperes részére a felperestől kapott óvadékot a korábbi bérbeadó nem adta át.
A Választottbíróság ítélete
  1. A bírói gyakorlat szerint nincs akadálya annak, hogy a kötelem jogosulti oldalán alanyváltozást eredményező engedményezésre és a kötelezett pozíciójában bekövetkező jogutódlást eredményező tartozásátvállalásra vonatkozó szabályok együttes alkalmazásával a szerződés alanya az egész szerződéses pozícióját átengedje (BH 2015. 163., BH 2006. 409.). A jelen ügyben is ez történt. A korábbi bérbeadó a szerződéses pozícióját az alperesre ruházta át. Az alperes a bérleti szerződésbe belépett, a felperes pedig kötelezettséget vállalt arra, hogy a bérleti szerződést továbbra is változatlan tartalommal teljesíti. Nem kétséges tehát, hogy a teljes bérbeadói szerződéses jogállás átengedése ment végbe. Ennek során a felek a belépő új bérbeadó felelősségét kizárólag az átruházást megelőzően esedékessé vált kötelezettségek tekintetében zárták ki.
  2. Ami az óvadék visszafizetésére irányuló kötelezettséget illeti, a bérleti szerződés úgy rendelkezett, hogy a bérlet biztosítékát a bérleti jogviszony megszűnését követően kell kiadni akkor, ha megállapítást nyert, hogy a bérbeadónak a bérlővel szemben további követelése nem áll fenn. Az óvadék visszafizetésének kötelezettsége tehát a bérleti szerződés megszűnésekor válik – feltételesen – esedékessé.
  3. A Választottbíróság a fentiek alapján megállapította, hogy a felek nem zárták ki a bérleti szerződésbe belépő új bérbeadó alperes óvadék visszafizetési kötelezettségét. A bérleti szerződés megszűnésekor ezért az alperes köteles volt a felperes által a korábbi bérbeadó részére megfizetett óvadékot a felperes részére visszafizetni. A felperes keresete alapos volt, ezért annak a Választottbíróság teljes egészében helyt adott.
(Vb/18023)
X public.szechenyi.title