AA

7/7/2018

Választottbírósági ítélet I. Ha a felek az adásvételi szerződésükben ügyleti kamatot kötnek ki, úgy annak megfizetése a vételárral együtt esedékes. A fizetési határidőben ki nem egyenlített ügyleti kamat után késedelmi kamatot kell fizetni.

AZ ÍTÉLET ALAPJÁUL SZOLGÁLÓ TÉNYÁLLÁS
Az eladó felperes az alperessel, mint vevővel fajta és mennyiség szerint meghatározott dolgok határidős adás-vételére adás-vételi szerződést kötött. A szerződés keretében a felperes műtrágya szállítását és értékesítését vállalta, az alperes pedig kötelezte magát az áru átvételére és a vételár megfizetésére. A felperes a szerződésben foglaltakat maradéktalanul teljesítette, az alperes az árut átvette, a teljesítéssel kapcsolatban kifogást nem terjesztett elő. A számlák ellenértékét az alperes késedelmesen egyenlítette ki. A szerződéses rendelkezések szerint figyelemmel az alperes halasztott fizetésére az alperes ügyleti kamatot is köteles volt a felperesnek fizetni a vételár megfizetésével egyidejűleg.
Felperes az ügyleti kamat követelése után késedelmi kamatot is kívánt érvényesíteni.
PERES FELEK NYILATKOZATAI
A felperes a keresetében kérte, hogy a választottbíróság kötelezze az alperest az ügyleti kamat után őt megillető késedelmi kamat megfizetésére.
Az alperes érdemi indoklás nélkül vitatta az őt terhelő ügyleti kamat fizetési kötelezettséget és arra hivatkozott, hogy a felek szóbeli megállapodása alapján nem terheli őt ügyleti kamat.
A VÁLASZTOTTBÍRÓSÁG ÍTÉLETE
A felek a Polgári Törvénykönvről szóló 2013. évi V. tv. 6:231. § alapján fajta és mennyiség szerint meghatározott dolog határidős adás-vételére vonatkozó szerződést kötöttek. A választottbíróság megállapította, hogy a felperes a szerződéses kötelezettségeit teljesítette, az alperes az árut átvette és minőségi, vagy mennyiségi kifogást nem terjesztett elő. A felperes számláit az alperes ha késedelmesen is, de megfizette. Nem teljesítette azonban a szerződés alapján felperest megillető ügyleti kamat megfizetését. A választottbíróság azt is megállapította, hogy halasztott fizetésről lévén szó, a felperest az ügyleti kamat aggálytalanul megilleti. Ezt a fizetési kötelezettségét kimenteni az alperes nem tudta és azt sem tudta bizonyítani, hogy őt a felperessel kötött bármilyen megállapodás mentesítette volna az ügyleti kamat megfizetése alól. Az ügyleti kamatot az eljárás során az alperes megfizette a felperesnek, így a felperes csak az ügyleti kamat után járó késedelmi kamatra tartotta fent az igényét, egyebekben a keresetét leszállította.
A választottbíróság álláspontja alapján a felperes jogszerűen követelte a tőkésített ügyleti kamat után a késedelmi kamatot is, aminek a megfizetésére az alperest kötelezte a választottbíróság az ítélete rendelkező részében.
(Vb/17094 sz. ítélet)
X public.szechenyi.title