AA

8/7/2018

A vállalkozói díj megfizetésének kötelezettségét szerződésszerű teljesítés esetén nem érinti, ha a megrendelő külön megállapodást kötött harmadik személlyel, hogy a vállalkozói díjat ez utóbbi fizeti ki (Ptk. 6:123. § (1) bekezdés).

Az ítélet alapjául szolgáló tényállás
  1. Felek vállalkozási szerződést kötöttek egymással, amelyben felperes vállalta, hogy egy minisztérium által meghirdetett pályázatra pályamunkát készít. A szerződés szerint eredményes pályázat esetén alperes a pályázat elnyert összeg mintegy 5%-ának megfelelő sikerdíjat fizet felperesnek. Felperes a pályázatot elkészítette, azt határidőre benyújtotta és a pályázat pozitív elbírálásban részesült a kiíró szerv részéről. A sikerdíjat tartalmazó számlát azonban alperes elutasította.
Peres felek nyilatkozatai
  1. Keresetlevelében a felperes a Ptk. 6:123 § (1) bekezdésére, a 6:238 §-ára, valamint a 6:245 § (3) bekezdésére hivatkozással kérte kereseti követelése megítélését.
  2. A sikerdíjat tartalmazó számlát alperes azzal az indokolással utasította el, hogy az alperesi társaságban a társasági részesedését jogelődjétől azzal a kikötéssel vette meg, hogy az esetleges pályázati sikerdíjat az eredeti tulajdonos fizeti meg. Erről a megállapodásról pedig felperes tudott, mégis alperest és nem alperes jogelődjét perelte.
  3. Felperes ezt az állítást tagadta és kijelentette, hogy a követelést az alperesi társasággal szemben kívánja érvényesíteni, hiszen a szerződést a társasággal és nem annak volt, jelenlegi vagy jövőbeni tulajdonosával kötötte. Alperes a külön megállapodást bizonyító okiratot egyébként sem nyújtotta be a választottbírósághoz.
A Választottbíróság ítélete
  1. A választottbíróság ítéletében felperes keresetének helyt adott, és a vállalkozói szerződésben megállapított díj megfizetésére kötelezte az alperesi kft.-t. A választottbíróság hatáskörét a felperes és alperes által kötött szerződésben foglalt választottbírósági kikötés alapozza meg, az nem terjed ki harmadik személyekre. A választottbíróság megállapította, hogy felperes a szerződésben foglalt kötelezettségét hiánytalanul teljesítette és a szerződés szerinti díjra vonatkozó számláját is szabályszerűen nyújtotta be. Így a sikerdíjat felperes köteles megfizetni és nem hivatkozhat az alperesi társaság korábbi tulajdonosával kötött – egyébként sem bizonyított – külön megállapodásra.
(Vb/18001)
X public.szechenyi.title