AA

TSZSZ szakértői pályázat

TELJESÍTÉSIGAZOLÁSI SZAKÉRTŐI SZERV

TAGJAINAK

NYILVÁNTARTÁSBA VÉTELÉRE

 

VI.

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS

ÉS

ADATLAP

 

 

 

MAGYAR KERESKEDELMI ÉS IPARKAMARA

mellett működő

TELJESÍTÉSIGAZOLÁSI SZAKÉRTŐI SZERV

VI. PÁLYÁZATI FELHÍVÁSA

 

 1. A felhívás célja

A felhívás célja az építmények tervezésével és kivitelezésével kapcsolatos egyes viták rendezésében közreműködő szervezetről, és egyes törvényeknek az építésügyi lánctartozások megakadályozásával, valamint a késedelmes fizetésekkel összefüggő módosításáról szóló 2013. évi XXXIV. törvény (a továbbiakban: Tszszt.), valamint a Teljesítésigazolási Szakértői Szervvel kapcsolatos egyes kérdésekről szóló 236/2013. (VI. 30.) Korm. rendelet (a továbbiakban: TSZSZ Kmr.) szerint 2013. július 1-től a Magyar Kereskedelmi és Iparkamara (továbbiakban: MKIK) mellett független szervezetként működő Teljesítésigazolási Szakértői Szerv (a továbbiakban: TSZSZ) tagjainak kiválasztása.

Az építőipari vállalkozások pénzügyi stabilitása érdekében létrehozott TSZSZ eljárás lényege, hogy – az önkéntes kifizetés elmaradása esetén – a szerződésből eredő teljesítések után járó ellenszolgáltatás főként polgári jogi eszközökkel történő kikényszerítését felgyorsítja. A TSZSZ az érintett fél kérelmére és megbízásából kizárólag az építmények és táj-és kertépítészeti alkotások építészeti-műszaki tervezési, és építőipari kivitelezési szerződések teljesítéséhez kapcsolódó szakkérdéseket vizsgálja, továbbá bizonyos szerződést biztosító mellékkötelezettségek érvényesíthetőségével kapcsolatos vitákban jár el.

 1. Pályázók köre:

Olyan pályázók jelentkezését várjuk, akik vagy igazságügyi szakértői vagy építési műszaki ellenőri jogosultsággal rendelkeznek az alábbiak szerint.

II/1. Igazságügyi szakértő

A TSZSZ tagja az a természetes személy lehet, aki az igazságügyi szakértői szakterületekről, valamint az azokhoz kapcsolódó képesítési és egyéb szakmai feltételekről szóló 9/2006(II.27) IM. rendelet mellékleteiben meghatározott alábbi területeinek valamelyik szakterületére került bejegyzésre:

Szakterület

a) tűzvédelmi, vagy ipari baleset-megelőzési terület (Iszr. 1. számú melléklet 2. 3. és 6-7. pontjában megjelölt szakterületek)

b) közlekedési és közlekedéssel kapcsolatos sajátos építményfajtákra vonatkozó terület (Iszr. 5. számú melléklet A) részének 16. 22. 27. 30-36. és 38-44. pontjaiban megjelölt szakterületek)

c) környezetvédelem és természetvédelem területei (Iszr. 7. számú melléklet A) részében megjelölt szakterületek)

d) vízügyi terület, (Iszr. 7. számú melléklet C) részében megjelölt szakterületek)

f) építésügyi terület (Iszr. 11. számú melléklet B) részében megjelölt szakterületek)

A jogszabályok szerint a névjegyzékbe való felvételhez szakmai kamarai tagság szükséges. A kérelmező a névjegyzékbe akkor vehető fel, ha a kamarai tagsági jogviszonya érvényes.

II/2. Műszaki ellenőr

A TSZSZ tagja az a természetes személy lehet, aki építési műszaki ellenőrzési jogosultsággal rendelkezik és az építésügyi és az építésüggyel összefüggő szakmagyakorlási tevékenységről szóló a 266/2013 (VII.11) Korm. rendelet 1. mellékletének alábbi területeinek valamelyikén került bejegyzésre:

 

 1. magasépítési szakterület: ME-É
 2. mélyépítési és mélyépítési műtárgyak szakterület: ME-M
 3. építménygépészeti szakterület: ME-G
 4. építményvillamossági szakterület: ME-V
 5. közlekedési építmények szakterület: ME-KÉ
 6. közlekedési építmények szakterület:

vasút villamossági részterület: ME-KÉ-(VV)

 1. vízgazdálkodási építmények szakterület: ME-VZ

Műszaki ellenőrök felvételénél előnyben részesül az a pályázó, aki a 266/2013. (VII.11) Korm. rendelet 1. mellékletében foglaltak szerint „Építésügyi műszaki szakértő” jogosultsággal is rendelkezik.

 

 1.  Pályázat benyújtásával kapcsolatos tudnivalók:

Pályázat benyújtásának határideje: 2022. június 15. éjfél

Pályázatot kizárólag a melléklet szerinti Pályázati adatlapon lehet beadni.

A pályázatokat kizárólag elektronikus formában lehet benyújtani a tszsz@mkik.hu e-mail címre. Az e-mail tárgyában kérjük feltüntetni: „Pályázat”

A pályázattal kapcsolatban felmerülő kérdéseiket szintén a tszsz@mkik.hu e-mail címen tehetik fel. Az e-mail tárgyában kérjük feltüntetni: „Pályázat”

A határidőn túl érkezett pályázatok nem vehetők figyelembe.

A pályázat elbírálására vonatkozó döntés határideje: 2022. július 15.

 

 1.  Pályázat elbírálása:

A sikeres pályázót a jogszabálynak megfelelően, 11 főből kialakított véleményező bizottság javaslatára az építésgazdaságért felelős miniszter az igazságügyért felelős miniszter egyetértésével nevezi ki a TSZSZ tagjává.

A TSZSZ Kmr. 3. §-a értelmében a véleményező bizottság az alábbi tizenegy főből áll:

a) az építésgazdaságért felelős miniszter, az építésügyért felelős miniszter és az igazságügyért felelős miniszter által delegált egy-egy személy,

b) a Magyar Kereskedelmi és Iparkamara, a Magyar Építész Kamara, a Magyar Mérnöki Kamara, a Magyar Igazságügyi Szakértői Kamara által delegált egy-egy személy,

c) az Építési Vállalkozók Országos Szakszövetsége, a Vállalkozók és Munkáltatók Országos Szövetsége és a Magyar Építőanyag-ipari Szövetség által delegált egy-egy személy, valamint

d) a TSZSZ vezető.

A döntésről a pályázók írásban kapnak értesítést, és a nyilvántartásba való felvétel esetén egy erről szóló dokumentumot.

A pályázat elbírálása: a Véleményező Bizottság megvizsgálja a pályázati kiírásnak megfelelő szakmai kompetenciákat, illetve véleményezi a pályázó szakmai gyakorlatát.

A sikeresen pályázó nyilvántartásba felvett műszaki ellenőröknek lehetősége nyílik, arra hogy, - a vonatkozó jogszabályokban meghatározott feltételek teljesítése esetén- kezdeményezzék az Magyar Igazságügyi Szakértői Kamarába való felvételüket, melyhez a TSZSZ minden támogatást megad.

 1. Egyéb információk:
 • A pályázók a pályázat benyújtásával kötelezettséget vállalnak arra, hogy a TSZSZ működéséről szóló jogszabályokban meghatározottak szerinti megbízásuk esetén annak eleget tesznek.
 • A TSZSZ Kmr. 9. § (2) bekezdése értelmében a szakértői tanács által készítendő szakértői vélemény elkészítése ellenében járó díj a kérelmező által megjelölt vitatott bruttó érték 1%-a, de legkevesebb bruttó 60 000 forint és nem haladhatja meg a bruttó 450 000 forintot. A szakértői díj a TSZSZ-t illeti, mely a szakértői tanács tagjai között a következőképpen oszlik meg: elnök 40%, tagok 30-30%.
 • Ha a szakértői díj nem éri el a nettó 100.000 forintot, a szakértői tanács díjazása nettó100.000 forint összegig kiegészítésre kerül.
 • Az adatok kezelése az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény és a kapcsolódó jogszabályok alapján történik.
 • A TSZSZ Kmr. 5.§ (3) bekezdése alapján a TSZSZ tagjairól vezetett nyilvántartás a Magyar Kereskedelmi és Iparkamara hivatalos honlapján megjelenik (szakértő neve, nyilvántartási száma, szakterülete, földrajzi területe). A pályázó ezen adatok nyilvánosságra hozatalához hozzájárul.

 

Budapest, 2022. március 16.

Máté Miklós
TSZSZ vezető

 

 

 
X public.szechenyi.title