AA

VESZÉLYHELYZETI KÖZLEMÉNYEK

Tájékoztatjuk a tisztelt Választottbírókat és Ügyfeleket, hogy az egészséget nem veszélyeztető és biztonságos körülmények további, a járványhelyzettel összefüggő, a mindenkori kormányzati intézkedéseknek megfelelő biztosítása mellett a fertőzés kockázatának alacsony szinten tartását szem előtt tartva az MKIK épületében az alábbiakat kell betartani.
  1. Maszkviselés szabályai
A Magyar Kereskedelmi és Iparkamara mellett működő Állandó Választottbíróság székhelyén a tárgyalásokon, illetve az egyéb okból ott tartózkodó személyek a közösségi helyiségekben maszkot kötelesek viselni.
  1. Tárgyalások
A szóbeli tárgyalásokon mind az eljáró tanács, mind pedig az azon résztvevő képviselők és egyéb személyek maszkot kötelesek viselni, de az eljáró tanács hatósági védettségi igazolvány felmutatását nem kéri. Az eljáró tanács a felekkel történő megállapodások szerint online vagy hibrid tárgyalást is tarthat.
  1.  Rendezvények
Az MKIK székhelyén tartott rendezvényen kizárólag koronavírus ellen védett személy vehet részt. A rendezvény szervezője köteles annak a személynek a beléptetését megtagadni, valamint a belépést megakadályozni, aki nem igazolja a koronavírus elleni védettségét. Koronavírus ellen védett személy az, aki ezt a koronavírus elleni védettség igazolásáról szóló 60/2021. (II.12) Korm. rendelet szerinti hatósági védettségi igazolvány bemutatásával igazolja. A rendezvényen a koronavírus ellen védett személy köteles maszkot viselni.
A jelen közlemény az MKIK 5/2021.11.16. főtitkári utasítással összhangban került kibocsátásra és visszavonásig érvényes.

Dr. Burai-Kovács János
a Választottbíróság elnöke
A Magyar Kereskedelmi és Iparkamara mellett működő Választottbíróság felelősséggel jár el a koronavírus gazdaságra gyakorolt hatásainak a csökkentésében, a vállalkozások terheinek enyhítésében vitarendezésük terén.
A COVID 19 járvány okozta rendkívüli helyzetben a tartós jogviszonyok, bérleti szerződések alakulása, a szerződések szerinti bérleti díjfizetések körüli vita számos esetben igénylik a soron kívüli vitarendezés lehetőségét. Sok esetben jelen Választottbíróság szerepel a vitarendezés fórumaként, de arra is lehetőség van, hogy ilyen meglévő választottbírósági kikötés hiányában a felek a gyors vitarendezési megoldás érdekében alávessék magukat az MKIK mellett működő Választottbíróság hatáskörének, külön írásbeli választottbírósági szerződésükkel. A gyors vitarendezés céljából javasoljuk és kifejezetten ajánljuk, hogy a választottbírósági eljárás a felek kérelme szerint a Választottbíróság Eljárási Szabályzatának 1.sz melléklete szerinti gyorsított eljárásról szóló rendelkezések szerint történjen. Az eljárási rend, a döntéshozatal mechanizmusa időrendje transzparens, a Választottbíróság honlapján megtekinthető, a szerződő felek számára egyértelmű. A Választottbíróságnak lehetősége van azonnali intézkedések meghozatalára ideiglenes intézkedés formájában is a gyors megoldás elősegítése érdekében.
A beérkező új ügyek esetében az adminisztráció az Eljárási Szabályzatban előírt rendben folyik, a tanácsok megalakulnak és a felekkel a jelen esetben is egyeztetik az eljárás rugalmas keretei között az adott ügyben megvalósítandó eljárás rendjét. A határidők megállapítása, módosítása a gyorsított eljárás szabta keretek között is a felek és a tanácsok által közösen kialakított rendben halad. Választottbíráink, titkárságunk, az elnökség és az elnök elkötelezettek a tartós jogviszony által érintett felek vitarendezésének folyamatos és rugalmas bonyolítása iránt.
Az eljárással kapcsolatos eljárási szabályzatban írt részletekről a választottbíróság honlapján lehet tájékozódni. 
További kérdések felvilágosítások tekintetében Lukács Józsefné dr. titkárságvezető asszonyhoz lehet fordulni lukacs.jozsefne@mkik.hu emailen vagy a +36-20-484-14-13 telefonszámon.
T Á J É K O Z T A T Ó
Online tárgyalás megtartásáról 
(javasolt rendszer: Microsoft Teams)
 
 
A koronavírus járvány miatt kialakult helyzetben a személyes találkozásokkal járó kapcsolattartásra nincs, vagy csak nagyon korlátozott körben van lehetőség, emiatt a Választottbíróság valamennyi tárgyalását bizonytalan időre el kellett halasztani. Az otthoni munkavégzés és a személyes kapcsolattartás korlátozása még legalább május 15-ig biztosan tovább folytatódik. A normál munkamenethez történő visszatérés időpontját még nem ismerjük, így az újabb tárgyalások kitűzése, a tárgyalások időpontjának meghatározása is kétséges. Ebben helyzetben több esetben jelezték a választottbírók, hogy egy bizonytalan távoli időpontban megtartható rendes tárgyalás helyett szeretnék a tárgyalásokat online módon lefolytatni. 
A Választottbíróság a Magyar Kereskedelmi és Iparkamara által használt és informatikailag támogatott programot, a Microsoft Teams alkalmazást javasolta a tárgyalás lefolytatásához, és a szervezéshez és a tárgyalás lebonyolításához titkársági támogatást is kínált. Az első online tárgyalás résztvevői és a felek képviseletében eljáró ügyvédek valamennyien hozzájárultak ahhoz, hogy a tárgyalásra ily módon sor kerülhessen, és a tárgyalás sikeresen lezajlott. 
Amennyiben más tanácsok részéről is megfogalmazódik az igény online tárgyalás, előkészítő egyeztetés lebonyolítására, a Titkárság munkatársai ennek megszervezéséhez és lebonyolításához szívesen állnak a tanácsok rendelkezésére.
Az online tárgyalás lebonyolításához a Választottbíróság az alábbi előzetes lépéseket javasolja, amelyeket a tanácsok módosíthatnak, illetve meghatározhatják, ki végezze el az egyes feladatokat: 
 
1. Valamennyi választottbíró és fél előzetes hozzájárulásának megkérése az online tárgyaláshoz (választottbírósági tanács elnökének /vagy titkárságnak/ a feladata) 
2. A tárgyalás valamennyi résztvevőjének behívása a tárgyalási csoportba (titkárság /vagy tanácselnök/ feladata)
3. Próbahívás lebonyolítása (titkárság feladata – egyenként vagy az összes résztvevővel)
4. A tárgyalás valamennyi résztvevőjének meghívó küldése (+ titkársági munkatárs, esetleg jegyzőkönyvvezető) 
5. A minőségbiztosítás érdekében a titkársági munkatárs a Kamara épületében tartózkodik, és egy informatikussal kapcsolatot tart az esetleges hibák kiküszöbölése érdekében
6. A tárgyalás megkezdése, minden résztvevő bejelentkezése – felhívás a titoktartásra
7. A tárgyalás elején a „felvétel” gomb megnyomása és ezzel egy videófelvétel elkészítése – amennyiben írásos jegyzőkönyv is készül, a tanácselnök mindig jelzi, mely részt kell leírni a jegyzőkönyvhöz (megállapodás a tárgyalás rögzítésének módjáról – elég csak a videófelvétel, vagy készüljön jegyzőkönyv) 
8. A hangminőség biztosítása érdekében (gerjedés kiküszöbölése miatt) azon résztvevők, akik éppen nem beszélnek, kikapcsolják a mikrofonjukat.
9. Iratok esetleges bemutatása, becsatolása 
10. A tárgyalás végén videófelvétel leállítása
11. A jegyzőkönyv elkészültét követően annak kiküldése a résztvevők számára (esetleg a videófelvétel megküldése az azt kérő résztvevőnek)
X public.szechenyi.title