AA

1/2/2020

Választottbírósági ítélet I. A választottbírósági megállapodásnak az alapszerződésbe vagy külön szerződésbe foglalása pusztán formai kérdés, s ha a kikötés bármely formában érvényesen létrejött, akkor annak hatálya az adott szerződésből eredő jogvitákra a későbbiekben időbeli korlátozás nélkül, a szerződés időközbeni megszűnése ellenére is kiterjed [1994-es Vbt. 5.§-a és 24.§ (2) bek.] II. A fogyasztónak nem minősülő, jelentős üzleti forgalmat szakcégként bonyolító, nagy volumenű vissza nem térítendő állami támogatást felhasználó megrendelőtől a szerződéskötés körében annyi gondosság elvárható volt, hogy a szerződést elolvassa, és az, hogy ezt – bevallottan – elmulasztotta, az ő terhére jött figyelembe. A vállalkozó szerződéskötéskori gondosságát támasztotta alá, hogy az általa előkészített szerződéstervezetet a megrendelőnek a pontról pontra történő megtárgyalás megtörténtére történő kifejezett figyelemfelhívással küldte meg, ami ily módon alkalmas volt arra is, hogy ennek valós megtörténtét megfelelő okirati bizonyítékkal támassza alá, és ez a szerződés értelmezése körében is a vállalkozó javára volt figyelembe vehető. Mindezekből következően a szerződés nem minősült általános szerződési feltételnek, és azt a felek által egyedileg megtárgyaltnak kellett tekinteni. [Ptk. 6:63.§-a (1) bek., 6:77. § (1) bek. ] III. A Ptk. 6:63.§-a (5) bekezdése alkalmazásának önmagában nem akadálya az, hogy a felek szerződéses kapcsolatának korábbi időszakában hatályos Ptk. a szokások és az üzleti gyakorlat szerződéses tartalommá válásának jelenlegi szabályait nem tartalmazta, mert e szabályok alkalmazása a bíróságok ítéleteiben – az erre irányuló tételes szabályozás nélkül is – már akkor megnyilvánult. Ugyanezen ok miatt maga a Ptk. sem állít e rendelkezés alkalmazása elé időbeli korlátot. [Ptk. 6:63.§-a (5) bekezdése] IV. A tartalmi beépülés és az üzletágban alkalmazott szokásos gyakorlatra történő hivatkozás nem a kifejezetten rögzített főkötelezettségek, mint lényeges szerződési tartalom hallgatólagos módosításának eszköze, hanem a jogviszony eljárásrendjében, üzleti megoldásaiban, szokványaiban és üzanszaiban tartósan és rendszeresen megnyilvánuló olyan gyakorlat állandósulása, amelyre a szerződés megkötésekor a felek csupán utalnak, vagy amelyet külön szerződési rendelkezés nélkül is következetesen, ismétlődően és visszatérően követnek. [Ptk. 6:63.§-ának (5) bekezdése] V. Az ellenszolgáltatási járandóság vélelme csak a szerződéssel kikötött szolgáltatás tekintetében áll fenn, s e körben is csak akkor, ha szerződésből vagy a körülményekből más nem következik. [Ptk. 6:61.§] VI. Az időszakosan önkéntesen, díjmentesen elvégzett feladatok tekintetében a huzamosan kialakult egynemű teljesítési gyakorlat megszakadása folytán a vállalkozó kötelezettsége a megrendelővel szemben arra terjedt ki, hogy e gyakorlatnak az ő oldalán méltányolható okból bekövetkező megváltozásának tényéről és indokáról a megrendelőt késedelem nélkül, olyan időpontban tájékoztassa, amely alkalmas arra, hogy a megrendelő indokolatlan károsodását elhárítsa. [Ptk. 6:137. §]

Az ítélet alapjául szolgáló tényállás

 1. A felperesi vállalkozó és az alperesi megrendelő pályázatkészítésre irányuló vállalkozási szerződést kötött. A felperes a szerződés szerint az elkészített pályázati dokumentációnak a pályázat kiírójához történt beküldésével teljesítette feladatát. A dokumentáció elkészítése és beküldése megtörtént, a megpályázatott támogatást az alperesi megrendelőnek odaítélték. A szerződés értelmében a pályázat eredményessége fejében a felperest az alperestől sikerdíj illette meg, amely a pozitív döntésről szóló hivatalos értesítés érkezésekor, a szerződés szerinti ütemezésben vált esedékessé. Az alperesi megrendelő a sikerdíj jogalapját vitatta, annak kifizetését megtagadta.

A peres felek nyilatkozatai

 1. A felperes keresetében kérte az alperes kötelezését a szerződéses sikerdíj megfizetésére.
 2. Az alperes az érdemi ellenkérelmében a keresettel szemben beszámítási kifogást terjesztett elő. Hivatkozott arra, hogy a felperessel a perbeli időszakot megelőzően huzamos ideig számos, különböző európai uniós pályázatokkal kapcsolatos, a perbeli szerződéssel azonos szövegezésű és tartalmú szerződést kötött. Előadta, hogy e korábbi megállapodások a felperes által – több szerződés megkötése céljából – egyoldalúan, a másik fél közreműködése nélkül előre meghatározott, a felek által meg nem tárgyalt, így általános szerződési feltételnek minősülő szerződések voltak, amelyeket a felek kölcsönösen teljesítettek. Az alperes az általa hivatkozott korábbi vállalkozási jogviszonyok tekintetében azt állította, hogy ezek alapján a felperes külön díjazás nélkül eljárt a megnyert pályázatok utókezelésével, monitorozásával, azaz a megvalósítási dokumentációk, fenntartási zárójelentések elkészítésével és beadásával kapcsolatosan is. Állította továbbá, hogy e tevékenységek elvégzése is a szerződések részét képezte, és a szerződéses vállalkozói díjak tartalmazták a felperes monitoring tevékenységének is ellenértékét is. Rámutatott, hogy ez a szerződéses megoldás megfelel a köztudomásnak és az üzletágban alkalmazott szokásos gyakorlatnak is.
 3. Mindezek alapján az alperes úgy nyilatkozott, hogy a korábbi szerződésekhez hasonlóan a felperes által peresített szerződésnek is részét képezte a monitoring tevékenység elvégzése, amelynek díját a szerződésekben meghatározott díj tartalmazta, amely feladat ellátását azonban a felperes több szerződésre kihatóan megtagadta. Az alperes a fenti okfejtésének jogalapjaként a Ptk. 6:63.§-ának (5) bekezdését jelölte meg, arra történő hivatkozással, hogy e rendelkezés tartalma egybevág a régi Ptk. hatálya idején kialakult bírói gyakorlattal. A felperes teljesítés megtagadása miatt a jelentések elkészítése az alperesre hárult, illetve a jövőre nézve ellehetetlenült. Az alperes a beszámítási kifogásának összegét a felperestől eredménytelenül elvárt pályázati jelentésekre esően, a felperesi mulasztás miatti többletköltségeit felszámítva, a felperesi kereset értékével azonosan határozta meg. Az alperes a beszámítási kifogásának megalapozására előadta, hogy a szerződéses vállalkozói díjak felperesnek történt megfizetésével előre kifizette az elmaradt jelentések díját is, de e jelentések elkészítése mint ellenszolgáltatás a felperes részéről annak teljesítés-megtagadása miatt elmaradt, így a beszámítani kívánt összeg a szolgáltatások és ellenszolgáltatások egyensúlyának helyreállítását szolgálja. Előadta továbbá, hogy a felperesi teljesítésmegtagadás miatt a teljesítésnek a felperes hibája miatti lehetetlenülése okán szerződésszegéssel okozott kártérítésként jogosult érvényesíteni a már teljesített vállalkozói díjakban alperes által kifizetett, de felperes által el nem készített jelentések díját (1959-es Ptk. 312.§ (2) bek. és 313.§, Ptk. 6:180.§ (2) bek. és 183.§). A felek a vállalkozási szerződések megszűnése miatt elszámolni kötelesek egymással, a felperesi vállalkozó által nem teljesített feladatrész ellenértéke az alperesi megrendelőnek visszajár. A felperes előzetes szerződésszegése, hibás teljesítése körében a Ptk. 6:151.§ (2) bekezdésére, az alperes saját esedékes szolgáltatásának arányos része teljesítésének visszatartási jogának jogalapjaként pedig a Ptk. 6:139.§ (1) bekezdését jelölte meg. A fentiek alapján az alperes kérte annak megállapítását, hogy a felperes követelése az alperesi beszámítás folytán megszűnt, ezért kérte a kereset elutasítását és a felperes kötelezését a perrel felmerülő költségek viselésére. Az alperes a beszámítási kifogását utóbb viszontkeresetre változtatta.
 4. Az alperes viszontkeresetével szemben a felperes hatásköri kifogást terjesztett elő, azzal az érveléssel, hogy a viszontkereset a felek régebbi, időközben teljesített és ezáltal megszűnt szerződéseinek elbírálására is irányul; erre vonatkozóan a választottbírósági kikötések e régi, megszűnt szerződésekben szerepeltek, így a szerződések megszűnésével e kikötések is megszűntek, s a választottbírósági hatáskör ezek tekintetében csak akkor állna fenn, ha a felek erről olyan önálló választottbírósági szerződésben állapodtak volna meg, amely még ma is hatályosnak volna tekinthető.

A Választottbíróság ítélete

 1. A Választottbíróság a felperes hatásköri kifogását megalapozatlannak találta, és hatáskörének fennállását mind a kereset tekintetében megállapította, mert a választottbírósági megállapodásnak az alapszerződésbe vagy külön szerződésbe foglalása pusztán formai kérdés (1994-es Vbt. 5.§-a), s ha a kikötés bármely formában érvényesen létrejött, akkor annak hatálya az adott szerződésből eredő jogvitákra a későbbiekben időbeli korlátozás nélkül, a szerződés időközbeni megszűnése ellenére is kiterjed (1994-es Vbt. 24.§ (2) bek.).
 2. A Választottbíróságnak – mind a beszámítási kifogás, mind később a viszontkereset folytán is – elsődlegesen a felperes szerződéses kötelezettségének vitatott terjedelmét kellett vizsgálnia. E vizsgálódásának ki kellett terjednie arra is, hogy a szerződés általános szerződési feltételnek minősült-e, és alkalmazni kellett-e rá a Ptk. 6:63.§-ának (5) bekezdését. Ennek során a Választottbíróság a szerződés értelmezésének körében a Ptk. 6:86.§-ából indult ki. Ennek (1) bekezdése szerint az egyes szerződési feltételeket és nyilatkozatokat a szerződés egészével összhangban kell értelmezni. Ez – a szakasz (2) bekezdésével összevetve – azt jelenti, hogy az értelmezés során elsődlegesen a szerződés szövegéből és a szerződést közvetlenül kísérő nyilatkozatokból kell kiindulni, és ettől eltérni csak az általános szerződési feltétel vagy a szerződés más, egyedileg meg nem tárgyalt feltételének értelmezése során felmerülő kétség esetében indokolt. Alkalmazni kell továbbá e körben a valamennyi címzett jognyilatkozat értelmezésére vonatkozó, a Ptk. 6:8.§-ának (1) bekezdésében foglalt azon rendelkezést is, hogy a jognyilatkozatot vita esetén úgy kell értelmezni, ahogyan azt a címzettnek a nyilatkozó feltehető akaratára és az eset körülményeire tekintettel, a szavak általánosan elfogadott jelentése szerint értenie kellett.
 3. A szerződés fentiek szerinti értelmezését megelőzően a Választottbíróságnak az alperes ez irányú hivatkozásai folytán a szerződés jellegéről kellett állást foglalnia. A Ptk. 6:77.§-ának (1) bekezdése értelmében általános szerződési feltételnek az a szerződéses feltétel minősül, amelyet az alkalmazója több szerződés megkötése céljából egyoldalúan, a másik fél közreműködése nélkül előre meghatározott, és amelyet a felek egyedileg nem tárgyaltak meg. Az az eljárás során igazolódott, de egyébként nem is volt vitás, hogy a szerződés részletfeltételeit a felperes a másik fél aktív közreműködése nélkül készítette elő, és hogy ez a feltételrendszer több szerződés megkötésének célját is szolgálta. Nem volt kétséges az sem, hogy a szerződés nem minősült fogyasztói szerződésnek. Ilyen körülmények között az általános szerződési feltételi jelleg megítélésében fokozott jelentősége volt annak, hogy a feltételeket a felek egyedileg megtárgyalták-e. E körben a Választottbíróság – értékelve a felek tárgyalási nyilatkozatait is – annak tulajdonított jelentőséget, hogy a szerződés kifejezetten rögzítette: a felek a szerződést annak elolvasása és értelmezése után, mint akaratukkal mindenben megegyezőt, pontról pontra megtárgyalták és jóváhagyólag írták alá. Az alperes hivatkozott ugyan arra, hogy a szerződést elolvasás nélkül írta alá, és ezen az alapon kérte a számára kedvezőbb értelmezés elfogadását, a Választottbíróság azonban úgy ítélte meg, hogy a fogyasztónak nem minősülő, jelentős üzleti forgalmat szakcégként bonyolító, nagy volumenű vissza nem térítendő állami támogatást felhasználó alperestől a szerződéskötés körében annyi gondosság elvárható volt, hogy a szerződést elolvassa, és az, hogy ezt – bevallottan – elmulasztotta, az ő terhére jött figyelembe. Ugyanakkor a felperes szerződéskötéskori gondosságát támasztotta alá, hogy az általa előkészített szerződéstervezetet az alperesnek a pontról pontra történő megtárgyalás megtörténtére történő kifejezett figyelemfelhívással küldte meg, ami ily módon alkalmas volt arra is, hogy ennek valós megtörténtét megfelelő okirati bizonyítékkal támassza alá, és ez a szerződés értelmezése körében is a felperes javára volt figyelembe vehető. Mindezekből a Választottbíróság tehát azt állapította meg, hogy a szerződés nem minősült általános szerződési feltételnek, és azt a felek által egyedileg megtárgyaltnak kellett tekinteni.
 4. A fentieket követően a Választottbíróság azt vizsgálta, hogy a szerződés tartalmának megállapítása során a Ptk. 6:63.§-a (5) bekezdésének megfelelő alkalmazásában figyelembe kell-e venni a felek döntő részben azonos szöveggel létrejött korábbi szerződéseinek teljesítése körében kialakult, rendszeresen alkalmazott szokást és gyakorlatot. Az nem volt vitás a felek között, hogy a szerződés megkötését megelőzően a felperes éveken keresztül úgy teljesítette a perbelivel szinte szó szerint megegyező – csak a tárgykört képező mindenkori projekt megjelölésében eltérő – szerződéseiket, hogy azok szövegezésétől eltérően ellátta a pályázatok utókezelésének (a megvalósítási, fenntartási és záró jelentések elkészítésének, a pénzügyi elszámolással kapcsolatos teendők ellátásának stb.) feladatait is, anélkül, hogy az alperestől a szerződések 5. pontjában meghatározott, a pályázat eredményességéhez sikerdíjként kapcsolódó vállalkozási díjon felül bármilyen anyagi ellenszolgáltatásra igényt tartott volna. Ezt a teljesítési többletet a felperes olyan versenyeszközként kezelte, amelynek értéke számára nem a közvetlen ellenérték realizálásában, hanem a tartós üzleti kapcsolat révén további szerződések létrejöttében térül meg, az alperes pedig – a visszterhesség vélelméből (Ptk. 6:61.§) kiindulva – úgy tekintette, hogy e szolgáltatásokra a felperestől a sikerdíj fejében nyújtott tevékenységének részeként tarthat számot. A Választottbíróság abban egyetértett az alperessel, hogy a Ptk. 6:63.§-a (5) bekezdése alkalmazásának önmagában nem akadálya az, hogy a felek szerződéses kapcsolatának korábbi időszakában hatályos Ptk. a szokások és az üzleti gyakorlat szerződéses tartalommá válásának jelenlegi szabályait nem tartalmazta, mert e szabályok alkalmazása a bíróságok ítéleteiben – az erre irányuló tételes szabályozás nélkül is – már akkor megnyilvánult. Ugyanezen ok miatt maga a Ptk. sem állít e rendelkezés alkalmazása elé időbeli korlátot. Az alperes által alkalmazott, a szerződés szövegével ellentétes értelmezés azonban kívül esik a felek közötti szokások és gyakorlat azon körén, amely a Ptk. 6:63.§-ának (5) bekezdése alapján válik a felek későbbi szerződésének tartalmává. Itt ugyanis a felperes olyan főkötelezettségeinek mibenlétéről van szó, amelyeket a felek szerződései mindig egyértelműen, világosan és kimerítően szabályoztak, nem hagyva teret e tekintetben az ellentétes gyakorlat szerződési tartalomba való beépülésének. E tartalmi beépülés nem a kifejezetten rögzített főkötelezettségek, mint lényeges szerződési tartalom hallgatólagos módosításának eszköze, hanem a jogviszony eljárásrendjében, üzleti megoldásaiban, szokványaiban és üzanszaiban tartósan és rendszeresen megnyilvánuló olyan gyakorlat állandósulása, amelyre a szerződés megkötésekor a felek csupán utalnak, vagy amelyet külön szerződési rendelkezés nélkül is következetesen, ismétlődően és visszatérően követnek. Ugyanezen okok miatt volt alaptalan az alperesnek az üzletágban alkalmazott szokásos gyakorlatra történő hivatkozása is.
 5. A jelen esetben ugyanis a helyzet fordított volt. Az alperes által szokásos gyakorlatként átértelmezett és kiterjesztett felperesi főkötelezettségeket valamennyi szerződés tételesen, félreérthetetlenül konkrét módon, a Ptk. 6:87.§-a szerinti teljességi záradék alkalmazása nélkül is teljes körűen tartalmazta, nem adva helyet eltérő szokásrend, gyakorlat, kitágító értelmezés beépülésének. Szerződésükben a felek nem írták elő e teendők tekintetében külön szerződés megkötését, külön ellenérték kikötését, így a szerződés tartalma kiterjedt arra a lehetőségre – mint felperesi jogosultságra – is, hogy az utókezelési tevékenységet a felperes üzleti megfontolásból, kapcsolati ellenérték fejében, a tartós jövőbeli szerződéses viszony reményében, külön díjazás érvényesítése nélkül lássa el anélkül, hogy ez a visszterhesség vélelmébe ütközött volna. Az ellenszolgáltatási járandóság Ptk. 6:61.§ szerinti vélelme ugyanis csak a szerződéssel kikötött szolgáltatás tekintetében áll fenn, s e körben is csak akkor, ha szerződésből vagy a körülményekből más nem következik. A jelen esetben a pályázati utókezelés nem képezte a felperes szerződéssel kikötött szolgáltatását, és a szerződésből, a körülményekből egyébként sem következett e szolgáltatások önkéntes ellátásának visszterhessége.
 6. A fentiekből következően a felperes az általa időszakosan díjmentesen elvégzett, majd az alperes által számon kért pályázati utókezelési feladatok ellátására sem a szerződés szövege, sem annak a Ptk. 6:63.§-a (5) bekezdésének megfelelő alkalmazásában megállapítandó tartalma alapján nem volt köteles. E tekintetben a huzamosan kialakult egynemű teljesítési gyakorlat megszakadása folytán a felperes kötelezettsége az alperessel szemben arra terjedt ki, hogy e gyakorlatnak az ő oldalán méltányolható okból bekövetkező megváltozásának tényéről és indokáról az alperest késedelem nélkül, olyan időpontban tájékoztassa, amely alkalmas arra, hogy az alperes indokolatlan károsodását elhárítsa. A felperes e kötelezettségének az alpereshez címzett, a felperesi iroda időszakos leterheltségére és a szerződésre alapított akadályközlő értesítésével megfelelően eleget tett.
 7. Nem volt alapos az alperes azon hivatkozása sem, hogy a felperes szerződésszegését az írásbeli szerződéses tartalom ráutaló magatartással történt módosítása alapozta meg. Azt az alperes helytállóan állította, hogy az írásba foglalás nem volt a szerződések érvényességi feltétele. A felek nyilatkozatai és a lefolytatott bizonyítási eljárás egyéb adatai azonban azt támasztották alá, hogy a felperes többlet-teljesítései a felek hallgatása mellett valósultak meg úgy, hogy a felek nem is tudtak arról, hogy a másik fél a kialakult helyzetet milyen jogi megítélés szerint kezelte: a felperes a pályázati utókezelést a huzamos üzleti kapcsolat lehetőségével ellentételezett, a megfelelő munkakapacitás rendelkezésére állásának köszönhetően végezhető, időszakosan díjmentes szolgáltatásnak fogta fel, míg az alperes ugyanezt a sikerdíj fejében járó felperesi kötelezettségnek tekintette. Igazolódott az is, hogy a többletszolgáltatások díjmentessége a szerződésben rögzített felperesi jogosultságon keresztül azzal nyilvánult meg, hogy a felperes tartózkodott a többlettevékenysége fejében külön díjazás érvényesítésétől. Emiatt a felek ráutaló magatartása olyan kölcsönös hallgatásban és a felperes díjfelszámítástól mint szerződéses magatartástól való tartózkodásában nyilvánult meg, amely a Ptk. 6:4.§-ának (4) bekezdése értelmében csak a felek kifejezett rendelkezése alapján minősült volna jognyilatkozatnak, az alperes pedig ilyen rendelkezés megtörténtét nem bizonyította.
 8. Mindezek alapján az alperesnek a felperes mulasztásos szerződésszegésére vonatkozó hivatkozása, s az erre alapozott, később viszontkeresetre változtatott beszámítási kifogása megalapozatlan volt, a felperes által szerződéses kötelezettségként el nem végzett utókezelési feladatok ellenértékét az alperesnek nem volt jogalapja sem beszámítani, sem követelni, sem pedig visszakövetelni. A Választottbíróság ezért a felperes keresetének teljes egészében helyt adott, az alperes fenntartott viszontkeresetét pedig – mint megalapozatlant – elutasította.

(VB/17071)

X public.szechenyi.title