AA

Jelentkezés a mestervizsgára

Mestervizsgára kizárólag annál a területileg illetékes gazdasági kamaránál lehet jelentkezni, amelynél a vizsgára jelentkező által képviselt vállalkozás (tulajdonosa, alkalmazottja) regisztrációra került, vagy a jelölt lakcímkártya szerint igazolt lakóhelye, tartózkodási helye szerinti területi kamara jogosult a jelentkezés befogadására. Az életvitelszerűen külföldön lakó, magyarországi címmel nem rendelkező jelentkező bármely területi kamaránál jelentkezhet.

 

Mestervizsgára az a személy bocsátható, aki

a) a szakképesítésért felelős miniszter által kihirdetett mestervizsga KKK-ban feltételként meghatározott szakmai képesítéssel rendelkezik, amelyet közokirattal, annak hiteles másolatával, vagy az adott oktatási intézmény, képzőcég által kibocsátott másodlattal, nem Magyarországon szerzett szakképesítés esetén a Magyar Ekvivalencia és Információs Központ által kiállított határozattal igazolja, valamint a KKK-ban előírt, a mestervizsgára bocsátás további feltételeit maradéktalanul, a megadott határidőre teljesítette (például mesterremek, mesterdolgozat),

b) a jelentkezés időpontjában az adott szakmában dolgozik, az adott szakma mestervizsga követelményében meghatározott szakmai gyakorlati idővel rendelkezik, amelyet 30 napnál nem régebbi munkáltatói igazolással, vagy EVNY lekérdezéssel, vagy a nyilvántartásba vételt tanúsító igazolással, az ügyfélkapu rendszerből lehívott adatokkal, vagy cégkivonattal hitelt érdemlően igazolja; külföldön tartózkodó és szakmai tevékenységet végző magyar állampolgár, valamint nem magyar állampolgár mesterjelölt esetében magyar nyelvre lefordított, hitelesített (Országos Fordítói és Fordításhitelesítő iroda, a továbbiakban: OFFI) igazolások fogadhatók el,

c) kizárólag mestervizsgára jelentkezés esetén, a vizsgadíjat igazoltan a vizsga megkezdését megelőzően megfizette,

d) támogatott finanszírozású mestervizsgázó esetén, ha az előírt önerőt megfizette, a teljes képzési program szerint, maximum 20% igazolt hiányzás mellett, a megkötött felnőttképzési szerződésben foglaltak alapján eredményesen eleget tett a vizsgára felkészüléssel kapcsolatos összes kötelezettségének.

 

A mestervizsgát mestervizsga bizottság előtt kell letenni. A mestervizsga bizottság egy fő elnökből (a mestervizsga bizottság elnöke) és kettő fő szakiránynak megfelelő végzettséggel rendelkező (szakmai) vizsgabizottsági tagból áll. A vizsgabizottság munkáját – ha ezt a mestervizsga bizottság indokoltnak tartja – segítő szakértő segítheti, de az értékelésben csak javaslattételi illetékességgel működhet közre.

 

A mestervizsga vizsgatevékenységei:

a) interaktív vizsga,

b) projektfeladat.

 

A KKK-k alapján a vizsgatevékenységek az alábbi vizsgarészekből állnak:

a) szakmaspecifikus ismeretek,

b) pedagógiai módszertan,

c) vállalkozásvezetési ismeretek.

A vizsgarészek általános sorrendje nem szabályozott, kivéve, ha a mestervizsga KKK erről máshogy rendelkezik.

 

A mestervizsga nem nyilvános, a Magyar Kereskedelmi és Iparkamara megbízottjai, illetve a szervező kamara képviselője azonban a vizsga bármely szakaszában jelen lehetnek. A mestervizsga hivatalos részének és az értékelések lezárása után a vizsga remekek, a mestervizsgához kapcsolódó szakmai produktumok bemutatása, megtekintése nyilvánossá tehető.

X public.szechenyi.title