AA

Kiállítás- és vásárszervezők etikai kódexe

BEVEZETÉS

A Kiállítás- és Vásárszervezők Etikai Kódexe (továbbiakban: Etikai Kódex) a gazdasági kamarákról szóló 1999. évi CXXI. törvény előírásainak megfelelően „A Magyar Kereskedelmi és Iparkamara valamint a területi kereskedelmi és iparkamarák etikai kódexe” című dokumentum rendelkezéseivel összhangban készült, azzal együtt értelmezendő és alkalmazandó.

Az Etikai Kódex a kereskedelmi és iparkamarákba tömörült kiállítás- és vásárszervezők és a kamarai tagok közösségének álláspontját képviseli az etikus és az etikátlan üzleti magatartás tekintetében.

Célja, hogy a Magyar Kereskedelmi és Iparkamarát alkotó területi kamarák és azok tagjai, a kiállítás- és vásárszervezők közössége és az üzleti élet minden szereplője számára utat mutasson a tisztességes versenyzés, a becsületes üzleti magatartás, az elvárható piaci és más üzleti cselekedetek tekintetében. Ezen túlmenően alapul szolgál az etikai eljárásokhoz és általában a kiállítás- és vásárszervező vállalkozók üzleti magatartásának kialakításához és megítéléséhez.

Az Etikai Kódex további célja, hogy a kiállítás- és vásárszervezők egymás közti, valamint a partner vállalkozások közötti kapcsolata megfeleljen a tisztességes verseny szabályainak és a tisztességes piaci magatartás etikai követelményeinek.

A kiállítás- és vásárszervezők gazdasági súlya, szerepe egyre jelentősebb a gazdaság egészén belül, tevékenységük ösztönzően hat más gazdasági ágazatokra is, ezért különösen indokolt, hogy az e területen működő vállalkozások piaci magatartását az önszabályozás segítségével szakmai etikai kódex is szabályozza.

A jogrend, a körülmények és a közfelfogás változásával összefüggésben indokolt a kódex időről-időre történő felfrissítése, amit az előzőeken kívül az is indokol, hogy maga a szakma, mind pedig a vele szemben támasztott követelmények és elvárások is folyamatosan változnak.

 

I. AZ ETIKAI KÓDEX HATÁLYA

Az Etikai Kódex hatálya a kiállítás- és vásárszervezési tevékenységet folytató gazdálkodó szervezetekre, egyéni és társas vállalkozásokra terjed ki.

 

II. MEGHATÁROZÁSOK

1.) Kiállítás: olyan meghatározott ideig tartó rendezvény, amely több kiállító, egy vagy több gazdasági ág reprezentatív kínálatát mutatja be, és az értékesítés, üzletkötés ösztönzése céljából információt szolgáltat ezekről, akként, hogy a standokon történő árusítás általában nem megengedett.

2.) Vásár: a kiállítók (termelők, kereskedők, gazdasági- és értékesítést ösztönző szervezetek, cégképviseletek, stb.) azt a célt szolgáló rendezvénye, hogy az adott üzletágról a látogatóknak információt szolgáltassanak, tapasztalatcserét folytassanak az egyes termékek és termékcsoportok kereskedelméről, illetve minta után, vagy közvetlenül értékesítést realizáljanak. A vásárok látogatói általában felhasználók, viszonteladók, illetve fogyasztók. A standról történő árusítás általában megengedett.

3.) Nemzetközi kiállítás illetve, vásár: minden olyan rendezvény, ahol legalább három év átlagában a külföldi kiállítók száma, vagy a külföldieknek eladott kiállítási terület aránya eléri illetve meghaladja a 6%-ot vagy a külföldi látogatók aránya nem kevesebb, mint 4%.

4.) Kiállítás- és vásárszervező: olyan kiállítás és vásárszervezési tevékenységgel foglalkozó gazdasági társaság vagy szervezet, amely a kiállítás és vásárszervezés személyi és tárgyi feltételeivel rendelkezik, előre meghirdetett kiállításokat és vásárokat hivatásszerűen szervez, erre a célra igénybevett, illetve adaptált, a minimum infrastruktúrával felszerelt helyszínen, a kiállítóknak, látogatóknak és közreműködőknek kérésre, illetve rendszeresen információt nyújt.

 

III. ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK

1.) A kiállítás- és vásárszervező üzleti tevékenységét a kölcsönös együttműködés, az üzleti erkölcs és a tisztességes verseny szabályainak betartása jellemezze. Az üzleti tisztességbe ütköző magatartás akkor is elitélendő lehet, ha az jogszabályi előírást nem sért.

2.) A kiállítás- és vásárszervező üzleti tevékenységére a vonatkozó jogszabályokban foglaltakon túl a jelen etikai kódexben meghatározott normák is vonatkoznak. Az üzleti tevékenység során tapasztalt etikátlan magatartás elbírálásánál a területi kereskedelmi és iparkamara (továbbiakban: területi kamara) etikai bizottsága a jelen kódexben foglaltakat is alkalmazza.

3.) A jelen Etikai Kódex alkalmazása során a kiállítás- és vásárszervező vállalkozó által bármely jogviszony keretében alkalmazott személy eljárása, magatartása, mulasztása az etikai eljárás során úgy minősül, mintha az a vállalkozó cselekménye lenne.

4. A területi kamarák etikai bizottságai által az etikai eljárás lefolytatása során alkalmazandó eljárási szabályokat, etikai szankciókat „A Magyar Kereskedelmi és Iparkamara valamint a területi kereskedelmi és iparkamarák etikai kódexe” című dokumentum tartalmazza.

 

IV. SPECIÁLIS ETIKAI SZABÁLYOK

1.) A kiállítás- és vásárszervezési tevékenység folytatása során a vállalkozó tartsa tiszteletben a tisztességes verseny alapelveit úgy, ahogyan azokat az üzleti életben általánosan elfogadják.

2.) A kiállítókkal, látogatókkal és más üzleti partnerekkel a kölcsönös érdekeket szem előtt tartva kell eljárni.

3.) A kiállítást és vásárt úgy kell megtervezni és megszervezni, hogy az mind a résztvevő kiállítók, mind a látogatók számára a kiállítás, illetve vásár jellegéről teljes körű és korrekt tájékoztatást tartalmazzon.

4. Ajánlott, hogy a kiállítás- és vásárszervező az általa szervezett kiállításokat, vásárokat az elnevezés, időpont, tematika és helyszín megjelölésével, illetve ezen adatokban történő változást, jelentse be a cég székhelye szerint illetékes területi kamarának.

5.) A kiállítóval még a kiállításon illetve vásáron való megjelenésre vonatkozó szerződés megkötése előtt közölni kell minden olyan adatot és egyéb tényt, amely hatást gyakorol(hat) a döntésére a kiállításon, illetve vásáron való részvétellel kapcsolatban.

6.) Nem megengedett a látogatók és a kiállítók megtévesztése, a korrekt információn, tájékoztatáson túlmenő tisztességtelen befolyásolása, azok szuverén, a kiállításon való részvételüket érintő üzleti és magán döntéseik meghozatalában még akkor sem, ha egy-egy ilyen döntés a kiállítás- és vásárszervező számára előnyös lehet.

7.) Tilos a kiállító és a látogató választási szabadságát indokolatlanul korlátozó üzleti módszerek alkalmazása. Ilyen módszernek minősül különösen, ha olyan körülményeket teremtenek, amelyek jelentősen megnehezítik a kiállítás és vásár valós megítélését, más kiállítással, illetve kiállítás-szervezővel történő tárgyszerű összehasonlítását.

8.) A kiállítás- és vásárszervezők ne szervezzenek kiállítást, vagy vásárt oly módon, hogy annak elnevezése és/vagy tematikája, időpontja, helyszíne, illetve bármely egyéb jellemző ismérve egy másik kiállítás- és vásárszervező által szervezett vásár, vagy kiállítás látszatát keltse.

9.) A kiállítás- és vásárszervezéssel foglalkozó szervezet anyagilag legyen felkészült saját rendezvényének részleges vagy teljes előfinanszírozására, illetve legyen képes mozgósítani külső pénzalapokat.

10.) A kiállítás- és vásárszervezéssel foglalkozó szervezet technikailag legyen felkészült saját rendezvényének megvalósítására. E körben rendelkezzen például megfelelő irodával, irodatechnikával, számítógépparkkal, lehetőség szerint installációs elemekkel, továbbá egyéb a rendezvény lebonyolításához szükséges eszközökkel.

11.) A kiállítás- és vásárszervezési tevékenységgel foglalkozó szervezetnek legyen legalább egy olyan munkaviszonyban lévő, vagy állandó megbízással rendelkező munkatársa, aki a kiállítás és vásárszervezéshez megfelelő ismeretekkel és szakmai gyakorlattal rendelkezik.

12.) A kiállítás és vásárszervezési tevékenységgel foglalkozó szervezet vezetője és munkatársai a tisztességes versenyre vonatkozó jogszabályoknak és a szakmai etikai normáknak megfelelően tevékenykedjenek.

13.) Elvárható, hogy a kiállítás-és vásárszervező legyen tekintettel az e tevékenységével összefüggő más szakmai etikai szabályokra is. (Reklámetikai kódex, Marketing etikai kódex)

14.) Ha a kiállítás-és vásárszervező vissza nem térítendő támogatást vesz igénybe, indokolt, hogy ezt a belépőjegyek árának megállapításánál és/vagy a kiállítók részére adott árajánlatnál engedményként érvényesítse. Elvárható ilyen esetben az is, hogy a vissza nem térítendő támogatásról, illetve a támogató személyéről a kiállítás- és vásárszervező a kiállítókat és a látogatókat tájékoztassa.

15.) A kiállítás- és vásárszervezéssel foglalkozó szervezet köteles a meghirdetett tematikát megjeleníteni rendezvénye során.

16.) A kiállítás- és vásárszervezéssel foglalkozó szervezet folyamatosan végeztessen saját rendezvényeivel kapcsolatosan auditálást, számítsa, vagy számítassa ki a látogatók számát. Ezen adatai ellenőrzésre alkalmasak legyenek, a kiállítók számáról, kiállítási illetve vásárterületére vonatkozó adatokról vezessen pontos, ellenőrzésre alkalmas nyilvántartást. E nyilvántartás dokumentumokkal, bizonylatokkal legyen alátámasztott. A kiállítók és a látogatók számáról, valamint a kiállítás nettó alapterületéről csak auditált adatok hozhatók nyilvánosságra.

 

VI. HATÁLYBALÉPÉS

A jelen Etikai Kódexet az MKIK 2007. május 24-én megtartott XXI. Küldöttgyűlése elfogadta és az elfogadást követő nappal hatályba lépteti.

X public.szechenyi.title