AA

Perkapu-K01 ürlap

     Tájékoztató a Magyar Kereskedelmi és Iparkamara
határozatával szembeni keresetlevél benyújtásának módjáról
 

A közigazgatási perrendtartásról szóló 2017. évi I. törvény (a továbbiakban: Kp.) 39. § (1) bekezdése szerint a  Magyar Kereskedelmi és Iparkamara (továbbiakban: MKIK) közigazgatási tevékenységével kapcsolatos pert megindító keresetlevelet az MKIK-nál kell benyújtani a vitatott cselekményről (döntésről, intézkedésről) való tudomásszerzéstől számított harminc napon belül, de legkésőbb a cselekmény megvalósulásától számított egy éven belül.

Az MKIK mulasztása (közigazgatási cselekmény megvalósítására vonatkozó, jogszabályban rögzített kötelezettségének elmulasztása) miatti mulasztási per iránti keresetet a közigazgatási cselekmény megvalósítására nyitva álló határidő leteltétől számított egy éven belül kell a bíróságnál benyújtani.

A per a Kp. 12. § (1) bekezdése alapján törvényszéki hatáskörbe tartozik, a perre a Kp. 13. § (3) bekezdés c) pontja alapján a Fővárosi Törvényszék kizárólagosan illetékes.

A Kp. 26. § (1) bekezdése folytán alkalmazandó, a polgári perrendtartásról szóló 2016. évi CXXX. törvény 72. §-a alapján a törvényszék hatáskörébe tartozó perben a jogi képviselet kötelező, az elektronikus ügyintézés és a bizalmi szolgáltatások általános szabályairól szóló 2015. évi CCXXII. törvény 9. § (1) bekezdés b) pontja szerint pedig az ügyfél jogi képviselőjeelektronikus kapcsolattartásra kötelezett.

A közigazgatási per kezdeményezésére az MKIK_K01 elnevezésű űrlap szolgál:

MKIK_K01  (2020.11.03)

Az űrlap az általános nyomtatványkitöltő program (ÁNYK program) alkalmazásával tölthető ki.

Az űrlaphoz csatolni kívánt mellékletek méretéről, formátumáról a http://birosag.hu/ekapcsolattartas/informatikai-segedlet oldalon olvasható tájékoztatás.

X public.szechenyi.title