AA

Gyakran ismételt kérdések

Az ATA igazolványt csak azokban az országokban fogadják el, amelyek csatlakoztak az ATA igazolvány alkalmazásáról szóló vámegyezményekhez. Jelenleg 80 országban használható az ATA vagy CPD igazolvány az ideiglenes bevitelnél a vámkezelés egyszerűsítésére. Az elfogadó országokban azonban nem azonosak a felhasználási feltételek: pl. India – csak kiállításra vagy szakmai felszerelésként vihető áru, USA – csak szakmai felszerelés és áruminta szállítható, Mexikó – előzetesen regisztrálni szükséges az ATA igazolványt a külföldi kamaránál, stb. Az egyes ATA országokban érvényes felhasználási feltételekről az ATA igazolványt kibocsátó területi kamarától kérhető felvilágosítás.
Minél részletesebb a leírás, annál könnyebben beazonosíthatók az áruk. Célszerű megadni az áruk kereskedelmi megnevezése mellett a vámtarifaszámot, gyártási számot, egyedi szám- vagy egyéb azonosítókat, amelyek magán az árun is megtalálhatók, és amelyek alapján a vámhatóság számára egyértelmű, hogy milyen áru szállítása történik. A vámhatóság jogosult megtagadni az áruk beléptetését a saját országába, amennyiben a leírás alapján az árukat nem tudja beazonosítani.
Az áru kereskedelmi értékét, piaci értékét kell megadni. Figyelem! Amennyiben az Általános Jegyzékben nem a valós, hanem egy csökkentett áruérték kerül feltüntetésre, a külföldi vámhatóság megtagadhatja az árubevitelt, büntetést szabhat ki, az árut lefoglalhatja. Egy esetleges vámkalkuláció készítésekor a vámhatóság az áru valós értékét veszi figyelembe, nem automatikusan az igazolványban megadott értéket.
Igen. Az ATA igazolvány azonban nem helyettesíti az adott áru szállításához, exportjához, importjához szükséges engedélyt, sem egyéb jogosítványokat (például biztosítást). A kiviteli, tranzit- vagy beviteli országban előírt engedélyek beszerzése, az előzetes tájékozódás az engedélykötelezettségről az ATA tulajdonos feladata és felelőssége.
Nem. A hitelesítést követően az ATA igazolványban szereplő adatok már nem módosíthatók. Az új árukról új ATA igazolványt szükséges kiállítani.
Az ATA igazolvány Általános Jegyzékében felsorolt áruk bármilyen kombinációban kiszállíthatók: csak néhány tétel, vagy az összes tétel, de részletekben stb. Fontos azonban, hogy az egyes betétlapokon az F) rovatban csak azok a tételszámok szerepeljenek, amelyek ténylegesen szállításra kerülnek, illetve, hogy részszállítások esetén rendelkezésre álljon a szükséges mennyiségű betétlap, valamint, hogy a részszállításokat a felhasználási ország vámhatósága is engedélyezze. Az ATA igazolvány használatához szükséges betétlapok darabszámát a kibocsátó kamara az ATA tulajdonos útiterve alapján kalkulálja. Az igazolvány hitelesítését követően további betétlapokkal az igazolvány már nem egészíthető ki.
Az ATA igazolvány hitelesítését követően az igazolványban feltüntetett adatok, a betétlapok száma már nem módosíthatók. Új áruk szállítása esetén új ATA igazolványt szükséges kiváltani, illetve, ha az áruk részletekben történő vámkezeléséhez nem áll rendelkezésre elegendő betétlap, a még nem vámkezelt árukat az ATA igazolvánnyal történő vámkezelésen kívüli, egyéb vámeljárásban szükséges kezeltetni.
Igen. Az ATA igazolványt a kamara csak belföldi személy részére adja ki. Az ATA tulajdonosa meghatalmazhat más személyt, személyeket az igazolvány használatával. Amennyiben az áruk vámkezelését az ATA tulajdonos meghatalmazottja kérelmezi (alkalmazott, ügynök, szállítmányozó, fuvarozó stb.), a vámkezeléshez érvényes meghatalmazás szükséges.
Igen. A kamarai hitelesítést követően magyarországi vámhivatal érvényesíti, „indítja el” az ATA igazolványt, a zöld fedlap H) rovatának a kitöltésével. Ha az indító ország vámhatósági érvényesítése elmarad, más EU tagállam akár meg is tagadhatja a kiléptetést az EU-ból, illetve a külföldi vámhivatal nem végzi el a beléptetést a saját országába. Az export lapon a kiléptető vámhivatal jegyzi fel az ideiglenes kivitel adatait, az áruk visszaszállításakor az ideiglenes kivitel lezárását pedig a beléptető vámhivatal végzi, amelyek szintén lehetnek magyarországi vámhivatalok is.
Igen. Az ATA igazolvány érvényessége 1 év, amely még további, legfeljebb 1 évvel meghosszabbítható. A hosszabbítás csak abban az esetben lehetséges, ha az igazolvány érvényessége még nem járt le és a felhasználási ország vámhatósága hozzájárul a hosszabbításhoz. Az érvényesség hosszabbításaként a kibocsátó kamara úgynevezett csatlakozó igazolványt, Replacement Carnet-t ad ki, amely tartalma megegyezi az eredeti igazolványéval, de új számmal rendelkezik. A csatlakozó igazolvány kiadásának a feltételeiről a kibocsátó kamara ad tájékoztatást. A csatlakozó igazolványt ugyanúgy érvényesíteni szükséges a kiléptető és a felhasználási ország vámhatóságával, mint az eredeti igazolványt. A vámhatóságoknak a csatlakozó és az eredeti igazolványt is be kell mutatni. Az eredeti igazolványt a vámhatóságok lezárják. Az eredeti igazolvány a csatlakozó igazolvány érvényesítése után már nem használható.
Figyelem! Vannak olyan ATA országok, amelyek korlátozzák az ATA érvényességét, pl. legfeljebb 2 hónapig maradhat az áru az országban, vagy a hosszabbítás nem lehetséges, vagy a hosszabbítási eljárást már jóval a lejárat előtt szükséges kezdeményezni. Kérjük, hogy minden esetben előzetesen tájékozódjon a kibocsátó kamaránál a hosszabbítás lehetőségéről, módjáról.
Amennyiben az ATA igazolvány még érvényes, de elveszett, megsemmisült, a további használathoz a kibocsátó kamarától másodlat, Duplicate igényelhető, amely tartalma és száma az eredeti igazolványéval azonos. A másodlat kiadásának a feltételeiről a kibocsátó kamarától tájékozódhat. A másodlatot ugyanúgy érvényesíteni szükséges a kiléptető és a felhasználási ország vámhatóságával, mint az eredeti igazolványt.
Az ATA igazolvánnyal szállított áru eltűnését, vagy az árut érintő vis maior eseményt, illetve annak következményét (pl. áru megsemmisülése, ló elpusztulása) azonnal jelezni kell a kibocsátó kamara és a külföldi vámhatóság felé, ahol az esemény történt. Az áru eltűnése, vagy a vis maior esemény alapvetően nem mentesíti az ATA tulajdonost az árukkal történő elszámolás alól. A vámhatóság saját jogkörében dönt arról, hogy az ATA eljárást milyen módon fogja lezárni, a beviteli vámot, adót kiszabja-e az érintett árura.
Ha az igazolvány már nem érvényes, sajnos, már nem használható az áruk vámkezeléséhez, és a lejárat után az ATA igazolvány már nem is hosszabbítható meg. Az áruk reexportja és reimportja esetén a vámkezelés normál, nem az ATA igazolvánnyal történő vámeljárással lehetséges, amely feltételeiről az adott ország vámhatósága tud felvilágosítást adni. A lejárt ATA igazolvány áruját az Európai Unió vámterületére tértiáruként léptethetik vissza, amennyiben teljesülnek a tértiárura vonatkozó feltételek. A határidőn túli vámkezeltetési lehetőségről a beléptető vámhivatal tud tájékoztatást adni. Az ATA igazolványt a használatát követően vissza kell vinni a kibocsátó kamarába.
Az ATA igazolvány arra szolgál, hogy megkönnyítse az áruk, eszközök külföldi országba történő ideiglenes bevitelét, elősegítve a részvételt például egy kiállításon. Ennek megfelelően a kivitt árukat, eszközöket az ATA igazolvány lejáratáig vissza kell szállítani az Európai Unió vámterületére. A beviteli ország vámhatósága azonban megengedheti, hogy az árukat az országukban értékesítsék. Amennyiben az áruk a beviteli országban maradnak, az ATA tulajdonosa felel azért, hogy az áruk vámkezelése megtörténjen, a beviteli vám, adó, egyéb illetékek megfizetésre kerüljenek a vámhatóság részére. Az áruk értékesítéséről az ATA tulajdonosának értesítenie kell a kibocsátó kamarát, és a kiszabott vám, adó, egyéb illetékek megfizetését igazolnia kell.
A külföldi vámhatóság keresési eljárást (reklamációt) fog indítani az ATA igazolvány kapcsán, amelyben jelzi a kamara, mint garanciavállaló szerv felé, hogy a nyilvántartása szerint az országába ideiglenesen bevitt árukat nem szállították ki a megadott határidőig, vagyis az árukkal nem számoltak el. A vámhatóság kéri annak az igazolását, hogy az áruk újra-kivitelre kerültek. Amennyiben a megadott határidőig nem történik meg az újra-kivitel igazolása, a külföldi vámhatóság kiszabja a beviteli vámot, adót, büntetést, egyéb illetékeket, és ki kell fizetni ezen összegeket.
Egyes ATA országok az újra-kivitel igazolására csak az újra-kiviteli ellenőrzőszelvényt fogadják el. Amennyiben ez az újra-kiviteli igazolás nem áll rendelkezésre, de az áru visszaszállítása más módon igazolható (például a reimport ellenőrző szelvénnyel), ezen országok vámhatóságai részére ekkor is utólagos eljárási díjat, esetleg büntetést kell fizetni. Ilyen országok pl. USA, Svájc, Szerbia. Az utólagos eljárási díjak mértékéről az ATA igazolványt kibocsátó területi kamarától kérhető felvilágosítás.
A külföldi vámhatóság reklamációt indíthat még például a beviteli vámkezelés elmulasztása esetén, az újra-kivitelre meghatározott határidő vagy az ATA igazolvány lejáratának a figyelmen kívül hagyása miatt.
X public.szechenyi.title