Cookie / Süti tájékoztató
Kedves Látogató! Tájékoztatjuk, hogy az mkik.hu honlap felhasználói élmény fokozásának érdekében cookie-kat alkalmazunk. A honlapunk használatával ön a tájékoztatásunkat tudomásul veszi.
bővebben
Elfogadom
AA

VESZÉLYHELYZETI KÖZLEMÉNYEK

A Magyar Kereskedelmi és Iparkamara mellett működő Választottbíróság felelősséggel jár el a koronavírus gazdaságra gyakorolt hatásainak a csökkentésében, a vállalkozások terheinek enyhítésében vitarendezésük terén.
A COVID 19 járvány okozta rendkívüli helyzetben a tartós jogviszonyok, bérleti szerződések alakulása, a szerződések szerinti bérleti díjfizetések körüli vita számos esetben igénylik a soron kívüli vitarendezés lehetőségét. Sok esetben jelen Választottbíróság szerepel a vitarendezés fórumaként, de arra is lehetőség van, hogy ilyen meglévő választottbírósági kikötés hiányában a felek a gyors vitarendezési megoldás érdekében alávessék magukat az MKIK mellett működő Választottbíróság hatáskörének, külön írásbeli választottbírósági szerződésükkel. A gyors vitarendezés céljából javasoljuk és kifejezetten ajánljuk, hogy a választottbírósági eljárás a felek kérelme szerint a Választottbíróság Eljárási Szabályzatának 1.sz melléklete szerinti gyorsított eljárásról szóló rendelkezések szerint történjen. Az eljárási rend, a döntéshozatal mechanizmusa időrendje transzparens, a Választottbíróság honlapján megtekinthető, a szerződő felek számára egyértelmű. A Választottbíróságnak lehetősége van azonnali intézkedések meghozatalára ideiglenes intézkedés formájában is a gyors megoldás elősegítése érdekében.
A beérkező új ügyek esetében az adminisztráció az Eljárási Szabályzatban előírt rendben folyik, a tanácsok megalakulnak és a felekkel a jelen esetben is egyeztetik az eljárás rugalmas keretei között az adott ügyben megvalósítandó eljárás rendjét. A határidők megállapítása, módosítása a gyorsított eljárás szabta keretek között is a felek és a tanácsok által közösen kialakított rendben halad. Választottbíráink, titkárságunk, az elnökség és az elnök elkötelezettek a tartós jogviszony által érintett felek vitarendezésének folyamatos és rugalmas bonyolítása iránt.
Az eljárással kapcsolatos eljárási szabályzatban írt részletekről a választottbíróság honlapján lehet tájékozódni. 
További kérdések felvilágosítások tekintetében Lukács Józsefné dr. titkárságvezető asszonyhoz lehet fordulni lukacs.jozsefne@mkik.hu emailen vagy a +36-20-484-14-13 telefonszámon.
A koronavírus járvány okozta veszélyhelyzet ideje alatt
az Eljárási Szabályzat rendelkezéseit az alábbi eltérésekkel kell alkalmazni:


A választottbírósághoz a keresetlevelet és a válasziratot elektronikus úton (e-mailen) kell benyújtani, illetve postai úton/papír alapon annyi példányban, hogy a többi félnek, és a Választottbíróságnak is jusson egy-egy példány. A beadás ideje az irat elektronikus úton, email útján történt beérkezésének időpontja.
Ha a felek gyorsított eljárásban állapodtak meg, a teljes választottbírósági díjat a felperesnek kell megelőlegeznie. 
A keresetlevelet a Választottbíróság elsődlegesen elektronikus úton továbbítja az alperesnek, amennyiben a felperes az alperes e-mail címét megadta. Ellenkező esetben a Választottbíróság a keresetlevelet csak postai úton továbbítja az alperesnek. 
Amennyiben a választottbírósági tanács szükségesnek tartja az eljárási kérdések – különösen a kommunikációs kérdések - előzetes egyeztetését, az előkészítő egyeztetést szóbeli személyes megbeszélés/tárgyalás mellőzésével, telekommunikációs eszköz útján folytatja le. A választottbírósági tanács további nyilatkozatok írásban történő benyújtására is felhívhatja a feleket. 
A választottbírósági tanács és a felek a veszélyhelyzet időtartama alatt telekommunikációs eszközök útján tarthatnak kapcsolatot, a levelezés főszabályként email útján történik. Az e-mail útján megküldött iratok kézhezvételét minden választottbírónak és félnek is vissza kell igazolni.
A Választottbíróság és annak választottbírósági tanácsa személyes jelenléttel járó eljárási cselekményt kizárólag telekommunikációs eszköz útján végez, ha annak a technikai és műszaki feltételeit a Választottbíróság és annak választottbírósági tanácsa a felekkel együtt biztosítani tudja. Ha a választottbírósági tanács online tárgyalást tart, hogy arról egyidejű hangfelvételt kell készíteni és a hangfelvételről készült leiratot a választottbírósági tanács a Választottbíróság és a felek részére elektronikus úton a lehető legrövidebb időn belül, de legkésőbb 15 napon belül megküldi. Ezt a határidőt a Választottbíróság elnöksége jogosult indokolt esetben meghosszabbítani. 
A veszélyhelyzet a határidők folyását nem érinti.
A veszélyhelyzet ideje alatt az eljárásokban az eljárás szünetelésének a felek közös kérelmére van helye.
Az írásba foglalt választottbírósági ítéletet a választottbírósági tanács tagjai aláírják, az aláírásukkal ellátott ítéletet postai úton, illetve a beszkennelt ítéletet elektronikus úton is megküldik a Választottbíróságnak. Amikor az utolsó aláírás is megérkezett, a Választottbíróság azonnal hitelesíti az ítélet eredeti szövegét. Az eredeti példányt elhelyezi az ügy iratai között, a hitelesített példányokat pedig megküldi a feleknek. 
A Választottbíróság felelősséggel jár el a koronavírus gazdaságra gyakorolt hatásainak a csökkentésében, a vállalkozások terheinek enyhítésében vitarendezésük terén. 
A választottbíróságon - különös tekintettel a vállalkozók jogvitáinak jellegére - nincsen ítélkezési szünet.  A korlátozások csak a személyes kapcsolattartást érintik (az eljáró tanácsok szóbeli tárgyalásaikat elhalasztották, újakat később tűznek ki és a titkárságon a személyes és csak a személyes ügyintézés, iratbeadás szünetel), azonban postai úton, email útján, telefonon az ügyintézés folyamatos. A tanácsok, a titkárság és az elnökség folyamatosan végzi a munkáját, felhasználva a technika nyújtotta egyéb eszközöket is. 
A beérkező új ügyek esetében az adminisztráció az Eljárási Szabályzatban előírt rendben folyik, a tanácsok megalakulnak és a felekkel egyeztetik az eljárás rugalmas keretei között az adott ügyben megvalósítandó eljárás rendjét. A határidők megállapítása, módosítása a felek és a tanácsok által közösen kialakított rendben halad. Választottbíráink, titkárságunk, az elnökség és az elnök elkötelezettek a vállalkozók vitarendezésének folyamatos és rugalmas bonyolítása iránt.

Dr. Burai-Kovács János
a választottbíróság elnöke
Tájékoztatjuk a tisztelt Választottbírókat és Ügyfeleket, hogy a kormányrendelettel kihirdetett veszélyhelyzetre tekintettel, valamint a MKIK utasításának megfelelően
2020. április 1-ig, illetve a rendelkezések visszavonásáig az ügyfélforgalom szünetel. A Választottbíróság Titkársága ennek megfelelően zárva tart, a tárgyalásokat elhalasztjuk.
A Titkárság munkatársai ugyanakkor otthoni munkavégzés útján a titkársági munkát továbbra is folyamatosan elvégzik, és e-mailen, illetve telefonon tartják a kapcsolatot a felekkel, a felek képviselőivel és a választottbírókkal. 
A választottbírósági ügyekről nemcsak papíralapú, hanem elektronikus nyilvántartást is vezetünk, valamennyi irat elektronikus úton is a titkárság rendelkezésére áll, így az ügyek menetében leállás nem várható.  A bírósági peres eljárásokban megszokott ítélkezési szünet elrendelésére nem kerül sor, kérjük a tisztelt Peres Feleket, hogy a választottbírósági tanácsok felhívásainak megfelelően az írásbeli beadványaikat a megszabott határidőben nyújtsák be. Az Eljárási Szabályzat 3. § (1) bekezdése alapján, ha a Választottbírósághoz az előírt példányszámú beadvány beérkezik, akkor a beadvány korábbi, elektronikus úton (e-mailen) történt beérkezésének időpontját kell a beadás időpontjának tekinteni. Az írásbeli kommunikáció az Eljárási Szabályzat 3. § (5) bekezdésének megfelelően, a választottbírósági tanácsok által megszabott rendben történik. Dr. Burai-Kovács János
elnök
T Á J É K O Z T A T Ó
Online tárgyalás megtartásáról 
(javasolt rendszer: Microsoft Teams)
 
 
A koronavírus járvány miatt kialakult helyzetben a személyes találkozásokkal járó kapcsolattartásra nincs, vagy csak nagyon korlátozott körben van lehetőség, emiatt a Választottbíróság valamennyi tárgyalását bizonytalan időre el kellett halasztani. Az otthoni munkavégzés és a személyes kapcsolattartás korlátozása még legalább május 15-ig biztosan tovább folytatódik. A normál munkamenethez történő visszatérés időpontját még nem ismerjük, így az újabb tárgyalások kitűzése, a tárgyalások időpontjának meghatározása is kétséges. Ebben helyzetben több esetben jelezték a választottbírók, hogy egy bizonytalan távoli időpontban megtartható rendes tárgyalás helyett szeretnék a tárgyalásokat online módon lefolytatni. 
A Választottbíróság a Magyar Kereskedelmi és Iparkamara által használt és informatikailag támogatott programot, a Microsoft Teams alkalmazást javasolta a tárgyalás lefolytatásához, és a szervezéshez és a tárgyalás lebonyolításához titkársági támogatást is kínált. Az első online tárgyalás résztvevői és a felek képviseletében eljáró ügyvédek valamennyien hozzájárultak ahhoz, hogy a tárgyalásra ily módon sor kerülhessen, és a tárgyalás sikeresen lezajlott. 
Amennyiben más tanácsok részéről is megfogalmazódik az igény online tárgyalás, előkészítő egyeztetés lebonyolítására, a Titkárság munkatársai ennek megszervezéséhez és lebonyolításához szívesen állnak a tanácsok rendelkezésére.
Az online tárgyalás lebonyolításához a Választottbíróság az alábbi előzetes lépéseket javasolja, amelyeket a tanácsok módosíthatnak, illetve meghatározhatják, ki végezze el az egyes feladatokat: 
 
1. Valamennyi választottbíró és fél előzetes hozzájárulásának megkérése az online tárgyaláshoz (választottbírósági tanács elnökének /vagy titkárságnak/ a feladata) 
2. A tárgyalás valamennyi résztvevőjének behívása a tárgyalási csoportba (titkárság /vagy tanácselnök/ feladata)
3. Próbahívás lebonyolítása (titkárság feladata – egyenként vagy az összes résztvevővel)
4. A tárgyalás valamennyi résztvevőjének meghívó küldése (+ titkársági munkatárs, esetleg jegyzőkönyvvezető) 
5. A minőségbiztosítás érdekében a titkársági munkatárs a Kamara épületében tartózkodik, és egy informatikussal kapcsolatot tart az esetleges hibák kiküszöbölése érdekében
6. A tárgyalás megkezdése, minden résztvevő bejelentkezése – felhívás a titoktartásra
7. A tárgyalás elején a „felvétel” gomb megnyomása és ezzel egy videófelvétel elkészítése – amennyiben írásos jegyzőkönyv is készül, a tanácselnök mindig jelzi, mely részt kell leírni a jegyzőkönyvhöz (megállapodás a tárgyalás rögzítésének módjáról – elég csak a videófelvétel, vagy készüljön jegyzőkönyv) 
8. A hangminőség biztosítása érdekében (gerjedés kiküszöbölése miatt) azon résztvevők, akik éppen nem beszélnek, kikapcsolják a mikrofonjukat.
9. Iratok esetleges bemutatása, becsatolása 
10. A tárgyalás végén videófelvétel leállítása
11. A jegyzőkönyv elkészültét követően annak kiküldése a résztvevők számára (esetleg a videófelvétel megküldése az azt kérő résztvevőnek)